Redegørelse for kystnærhedszonen

Kalundborg kommune er en kystnær kommune med en kyststrækning på ca. 197 km inkl øerne Nekselø og Sejerø. KYSTNÆRHEDSZONEN udgør knap 39 procent af kommunens areal (byzone undtaget). Dette har givet kommunen mange fordele. Bl.a. har nærheden til vandet haft stor betydning for udviklingen af Kalundborg by, igennem nyere tid specielt fordi en af landets største dybtvandshavne ligger her. Kystnærheden har også haft betydning for ferieturismen, hvor kommunen har store SOMMERHUSOMRÅDER langs store dele af vestkysten samt ved Saltbæk, Havnsø og Kaldred.

KYSTNÆRHEDSZONEN udgøres af alle arealer i LANDZONE og SOMMERHUSOMRÅDER i en afstand af ca. 3 km fra kysten. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor udvikling kræver en grundig forudgående planlægning, der både beskytter de danske kystlandskaber, og sikrer at udviklingen bliver hensigtsmæssig i sammenhæng med de nationale og kommunale mål.

KYSTNÆRHEDSZONEN udgøres af alle arealer i LANDZONE og SOMMERHUSOMRÅDER. De eksisterende BYOMRÅDER er således ikke omfattet af KYSTNÆRHEDSZONEN. Arealer i landzone inden for kommuneplanens BYOMRÅDER er kommuneplanmæssigt KYSTNÆRHEDSZONEN, også selvom dette ikke umiddelbart fremgår af kortet.

Planlovens bestemmelser

Inden for KYSTNÆRHEDSZONEN gælder, at:

  • der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering
  • der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse
  • nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål
  • ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser
  • offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges

Kalundborg Kommunes areal er, som følge af landskabskarakterkortlægningen, inddelt i 28 karakterområder. For hvert område er der en beskrivelse, der bl.a. omfatter sårbarhed/trusler og anbefalinger. Administration og vurdering i KYSTNÆRHEDSZONE tager udgangspunkt i beskrivelserne af de specifikke landskabskarakterområder

Arealer til byområde

Ubebyggede BYOMRÅDER, SOMMERHUSOMRÅDER og områder til ferie og fritidsformål i KYSTNÆRHEDSZONEN er gennemgået. Visse boligudlæg er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet i planperioden, se nærmere redegørelse herfor under Boligudbygning. Redegørelse for erhvervsudbygning findes under Erhvervsudbygning.

Gennemgangen af uudnyttede rammer i overensstemmelse med Planlovens §11 f. stk. 2, har givet anledning til følgende:

Sted og rammenummer Påvirkning af kystlandskabet
Boligområder ved Ulstrup, K11.B04-B09

Udbygningen er lokaliseret langs Nybyvej som en del af eksisterende infrastruktur. Der anlægges ikke nye veje. Udstykningen ligger i bakket terræn mellem Ulstrup landsbykerne og nyere bebyggelse langs vejen. Den nye bebyggelse vil støde op til et levende hegn og eksisterende bygninger, hvorfor husene vil fremtræde med en baggrund, der dæmper den visuelle virkning.  Desuden skal bebyggelsen holdes i mørke farver og en maks. bygningshøjde på 8,5 m.

Boligområde i Kalundborg ved Lupinvej, K04.B06 Området ligger bagved eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Erhvervsområde ved Holbækvej til hotel, K04.E03 Der gives mulighed for en højde op til 50 m. Bliver byggeriet i fuld højde kan det være synligt i kystlandskabet fra nordkysten og fra Kalundborg Fjord. Der skal i den videre planlægning laves landskabsanalyser og visualiseringer som udgangspunkt for at vurdere projektet og sikre, at oplevelsen af det omgivende landskab, herunder kystlandskabet ikke forringes.
Erhvervsområde ved Slagelsevej, K05.E09 Området ligger lavt og bag eksisterende bebyggelse med en maks. højde på 8,5 m. Dermed vil det ikke være synligt i kystlandskabet.
Erhvervsområde i Melby, K06.E07 Området vil ikke være synligt fra kystlandskabet.
Erhvervsområde i den østlige del af Kalundborg, K05.E10 Området ligger lavt og bag eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Erhvervsområde i den østlige del af Kalundborg, rammeområde K05.E11 Området ligger lavt og bag eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.

Byområdearealer i KYSTNÆRHEDSZONEN der reduceres:

Sted og rammenummer Påvirkning af kystlandskabet
Boligområde nord for Holbækvej, mod Kåstrup, K04.B15 Området ligger bagved eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Boligområde ved Herredsåsen, K03.B06 Området ligger bagved og er omsluttet af eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Boligområde i Kalundborg ved Lerchenfeldvej, K03.B22 Området ligger bagved eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Boligområde i Havnsø, S3.B09 Området er beliggende syd for Havnsø by og vil ikke være synligt i kystlandskabet.

Nye byområdearealer i KYSTNÆRHEDSZONEN:

Sted og rammenummer Påvirkning af kystlandskabet
Boligområde i Kalundborg vest (Fjordgården), K02.B11 Området er planlagt i henhold til plantilladelse fra Naturstyrelsen til planlægning for nyt boligområde i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen har meddelt plantilladelse til boligbyggeri i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i forbindelse med ophævelsen af planlovens § 5 v, jf. lov nr. 358 af 9. april 2013.
I forbindelse med kommunens ansøgning om plantilladelse er der foretaget en landskabskarakterbeskrivelse af området ved anvendelse af landskabskaraktermetoden. Landskabsbeskrivelsen omhandler nøglekarakteristika, anbefalinger, trusler/sårbarhed og en vurdering af projektets indpasning i kystlandskabet (se Links og dokumenter i boksen til højre).
Det vurderes overordnet set, at bebyggelsen som følge af den begrænsede højde og placering i terrænet, indpasser sig i det kuperede landskab og tilpasses den omkringliggende bebyggelses skala. Området kan således bebygges uden at tilsidesætte kystlandskabelige kvaliteter eller tilsidesætte væsentlige naturinteresser.

Arealer i byzone er ikke omfattet af kystnærhedszonen, men der gælder særlige regler for planlægningen af de kystnære dele af byzonerne, jf. planlovens § 11f.

De fremtidige bebyggelsesforhold indenfor de kystnære dele af byzonen er vurderet i forhold til deres påvirkning af kystlandskabet:

  • Omdannelsesområdet i Kalundborg midtby omkring Elmegade med en højde på op til 13 m ligger delvist bag eksisterende bebyggelse. Der er stillet krav om bebyggelsens udtryk skal harmonere med købstadens ældre bebyggelse, hvorfor påvirkningen af kystlandskabet ikke ændres.
  • Omdannelse af de tidligere sygehusbygninger i Kalundborg til blandet bolig- og erhvervsformål efter en samlet plan (rammeområder K04.BL01). Der er tale om en omdannelse inden for eksisterende bygningsmasse, hvorfor påvirkningen af kystlandskabet ikke ændres.

SOMMERHUSOMRÅDER

SOMMERHUSOMRÅDER behandlet som et emne for sig selv (under Områdetyper - Sommerhuse). Der udlægges ikke nye arealer til sommerhuse i forbindelse med denne kommuneplan.

Gennemgangen af uudnyttede rammer i SOMMERHUSOMRÅDERNE har givet anledning til følgende:

SOMMERHUSOMRÅDE-rammer i kystnærhedzonen der fastholdes

Sted og rammenummer Henvisning til redegørelse i kommuneplanen
Et SOMMMERHUSOMRÅDE øst for Bjerge Nordstrand, U4.S02 Sommerhusområde - Redegørelse
Et SOMMERHUSOMRÅDE i Drøsselbjerg Strand, G4.S08 Sommerhusområde - Redegørelse Sommerhusområde - Redegørelse
Et SOMMERHUSOMRÅDE, G4.S03 Sommerhusområde - Redegørelse Sommerhusområde - Redegørelse

Ferie- og fritidsanlæg

De generelle funktionelle begrundelser for placering af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen findes under afsnittene om de enkelte typer anlæg (feriehoteller, campingpladser, lystbåde og fritidsanlæg). De planmæssige begrundelser for de enkelte anlæg fremgår af redegørelserne for den konkrete arealanvendelse (se skemaerne nedenfor for hvilke).

Gennemgangen af uudnyttede rammer til ferie- og fritidsanlæg har givet anledning til følgende:

Rammer til ferie- og fritidsanlæg der fastholdes:

Sted og rammenummer Henvisning til redegørelse i kommuneplanen
Et rekreativt område, Ugerløse Motel og feriecenter ved Græsmark til feriecenter, K12.R03 Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Årbyhus/Pionergården med mulighed for udbygning til feriecenter, K12.R11 Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Klintegården med mulighed for restaurant og kursuscenter i eksisterende bygning, K12.R07 Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Elverdamsgården Camping med mulighed for udvidelse, K12.R01 Campingpladser - Redegørelse
En udbygning af Røsnæs/Nyby Havn Lystbåde - Redegørelse
Et rekreativt område, udbygning af Havnsø havn, S3.R01 Lystbåde - Redegørelse
Et rekreativt område Mullerup havn, med mulighed for udvidelse af hotel og feriecenter, G4.R15 Feriehoteller - Redegørelse
En udbygning af Sejerø Havn, S5.R01 Lystbåde - Redegørelse
Et ikke afgrænset anlægsområde til ferie- og konferencefaciliteter på havnen i Sejerby Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Vesterlyng Camping med mulighed for udvidelse, S6.R03 Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Solholm Camping med mulighed for udvidelse, G4.R02 Campingpladser - Redegørelse
Et rekreativt område, Reersø Camping med mulighed for udvidelse, G4.R03 Campingpladser - Redegørelse
Et rekreativt område Mullerup havn, med mulighed for etablering af golfbane, G4.R14 Fritidsanlæg - Redegørelse

Offentlig adgang til kysten

Offentlig adgang til kysten sikres bl.a. gennem den nye stiplan for Kalundborg Kommune, der er udarbejdet i forbindelse med denne kommuneplan. Se stier.