Vandløb, søer, kystvande

Vandløb og træer

Søer, vandløb og kystvande er en del af Kalundborg kommunes rekreative struktur. Der er i planperioden 2021-2032 planlagt en række indsatser for at opfylde målsætningen om god tilstand i grundvand, søer, vandløb og kystvande.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • bevare, beskytte og genskabe vandområdernes natur- og miljømæssige kvaliteter
  • leve op til EU's vandrammedirektiv ved at sikre god tilstand i vandløb, søer og kystvande. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden af vandområderne forebygges
  • medvirke aktivt til udvikling og gennemførelse af større, langsigtede og helhedsorienterede vandprojekter for udvalgte geografiske områder, for derved at øge naturkvaliteten og håndtere miljø- og klimaudfordringer
  • sikre, at vedligeholdelse af vandløb udføres i sådant omfang, at det ikke hindrer opfyldelsen af de fastsatte miljømål og under stadig hensyntagen til afvandingsmæssige interesser
  • offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges

Retningslinjer

4.8.1 Sikre sammenhæng til byplanlægning, vandplaner og EU-mål. Det skal sikres at vandhåndtering foregår på en hensigtsmæssig måde, som ikke får konsekvenser for projekter og planer andetsteds. Indsatser i søer og vandløb er vist på kort 4.8.c i redegørelsen.

4.8.2 Sejlads er tilladt for ikke-motordrevne småfartøjer på Tissø og vandløb vist på kort 4.8.a.

4.8.3 Tilgængelighed til rekreativ udnyttelse af søer, åer og kysten skal sikres. Ved udbygning af befolkningens rekreative adgang til søer, åer og kysten skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for offentlighedens færdsel. Kommunens badestrande, hvor der tages badevandsanalyser er vist på kort 4.8.a.


Static-map

Kort 4.8.a - Badestrande og vandløb hvor sejlads er tilladt