Virksomheder udenfor afgrænsede erhvervsområder

Person med vinkelsliber skærer i metal

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre at det er attraktivt at bo og bosætte sig i Kalundborg Kommunes landsbyer og landdistrikter.
  • arbejde for at flere bosætter sig i landsbyerne og landdistrikterne i Kalundborg Kommune.
  • sikre at det er attraktivt at drive virksomhed i landsbyer og landdistrikter i Kalundborg Kommune.
  • der skal være arealer til rådighed for virksomhedstyper af forskellig størrelse også i landdistrikterne og landsbyerne.
  • Sikre muligheden for at drive økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt landbrug.
  • der skabes forudsætninger for udvikling af nye former for erhverv og nicheproduktion i landdistrikterne.
  • virksomhederne deltagelse i den grønne omstilling, bidrager til bæredygtige erhverv og arbejdspladser i Kalundborg Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Erhverv i landdistrikterne og landsbyerne

Erhverv i landdistrikterne og landsbyerne findes både som enkeltstående virksomheder i det åbne land (landbrug i drift og gårde omlagt til anden virksomhed), og som virksomheder integreret i landsbyer eller i mindre erhvervsområder ved en landsby.

Virksomhederne omfatter udover landbrug, blandt andet håndværks- og industrivirksomhed, mindre fremstillings- og servicevirksomhed med begrænset behov for tung godstransport, mindre butikker, samt lager- og kontorformål. Udover at sikre lokal beskæftigelse, så spiller virksomhederne uden for de afgrænsede erhvervsområder i høj grad en rolle i den lokale serviceforsyning, med en særlig rolle for turisterhvervene og som underleverandør til de større virksomheder, der udgør kommunens strategiske udviklingspotentiale.

Landdistrikterne i Kalundborg Kommune har alle sin særlige identitet, sine styrker og sine ressourcer. Landdistrikterne udgør en vigtig ressource som et produktionslandskab. Her ligger mindre håndværksvirksomheder og jordbrugserhverv i form af land- og skovbrug og gartnerier, samt der foregår råstofudvinding og forarbejdning. Der bor ca. 40 % af kommunens befolkning i landdistrikterne.

I forhold til samspil om et balanceret liv, så er adgangen til arbejde en forudsætning. Kalundborg Kommune ønsker at der i landdistrikterne er plads til en dynamisk vækst og mulighed for at drive og udvikle virksomheder udenfor de afgrænsede erhvervsområder, knyttet til kommunens større byer. Landdistrikterne skal derfor rumme områder til lettere erhverv og områder til blandet bolig og erhverv (detailhandel), som udgør en del af grundlaget for udviklingen og opretholdelsen af bæredygtige lokalsamfund. Som et særligt udviklingspotentiale er udnyttelsen af ledige landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og nicheerhverv.

Det er kommunens mål at erhvervsudviklingen i landdistrikterne skal ske i en afvejning mellem blandt andet natur- og miljøinteresser, erhvervsinteresser og landdistrikternes særskilte attraktion.

Landbrugserhverv

Landbrug udgør en stor erhvervsgruppe i Kalundborg kommune og beskæftiger ca. 1.000 personer. Kommunen er både kendetegnet ved store industrielle landbrug, med meget stor animalsk produktion og ved en stor andel mindre bedrifter samt deltids- og hobbylandbrug under 30 ha, der udgør ca. 2/3 af landbrugsarealet.

Kalundborg Kommune ønsker at sikre, at de areal- og planmæssige forudsætninger tilgodeser landbrugs- som fødevareproducerende virksomheder, så konkurrenceevnen styrkes og værdikæder løftes. Udviklingen skal ske under hensyntagen til natur, miljø og landskab, på en sådan måde at det både fremmer landbrugserhvervets udvikling og bidrager til den grønne omstilling. 

I forbindelse med den grønne omstilling kan der peges på samspil med initiativer inden for grøn energi, bæredygtig udnyttelse af de rekreative værdier, innovation i forbindelse med klima-, økologi- og bæredygtighedsdagsordenen.

Læs mere om landbrug i kommuneplantemaerne JORDBRUG og STØRRE HUSDYRBRUG.