Varmeforsyning

Varmeværk med solfangeranlæg

Kommunalbestyrelsen skal ifølge loven samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter om at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Med Strategisk Energiplan 2035 sætter Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer og den strategiske retning for omstillingen til et bæredygtigt energisystem

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • fjerne afhængigheden af fossile brændsler og øge andelen af askefri energiformer og mindske afhængigheden af biobrændsel på sigt
  • understøtte indsatsen for at nedbringe energiforbruget, øge energieffektiviteten og omstille til vedvarende energikilder gennem strategisk energiplanlægning for kommunen som geografisk enhed
  • understøtte at ny bebyggelse tilsluttes kollektiv energiforsyning baseret på vedvarende energi
  • understøtte landsbysamfund udenfor fjernvarmeområderne i at skifte til bæredygtige opvarmningsformer
  • belyse mulighederne for at gå fra naturgas til askefri energiformer
  • understøtte etableringen af biogasanlæg, med mulighed for tilslutning til naturgasnettet
  • understøtte Kalundborg Symbiose i at identificere de største potentialer og fremme nye projekter, der sikrer fortsat ressourceoptimering
  • afdække muligheden for at udnytte gunstige forhold i landskab og undergrund, såsom egnede grusgrave, til sæsonlagring af varme hos fjernvarmeselskaberne eller energilagring i undergrunden
  • understøtte energibesparende foranstaltninger blandt eksisterende varmeforbrugere gennem kampagner i samarbejde med forsyningsselskaber, lokale håndværkere og installatører, boligselskaber og de grønne interessenter