Beskyttelseslinjer

I henhold til naturbeskyttelsesloven gælder der følgende bygge- og beskyttelseslinjer fra strande, søer og åer, skove, fortidsminder og kirker:

  • Inden for en afstand af 300 m fra strande (fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation) må der generelt ikke, uden Naturstyrelsens tilladelse, foretages ændringer i tilstanden af kyststrækninger. Dette indebærer, at der ikke må placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.), foretages ændringer i terrænet, beplantning o.lign. samt hegning. Endvidere må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførelse, hvorved der fastsættes skel.

  • Inden for en afstand af 150 m fra søer (med vandflade på mindst 3 ha) og vandløb (der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til tidligere lovgivning) må der ikke, uden kommunens tilladelse, placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.), foretages ændringer i terrænet, beplantning o.lign.

  • Inden for en afstand af 300 m fra skove, må der ikke, uden kommunens tilladelse, placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.). For privatejede skove gælder det kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov.

  • Inden for en afstand af 100 m fra fortidsminder må der ikke, uden kommunens tilladelse, foretages ændringer i tilstanden af arealet, etableres levende hegn, placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.) eller etableres anlæg, der har sine grundlæggende bestanddele udenfor beskyttelseslinjen, men som påvirker landskabsbilledet indenfor linjen, fx. højspændingsledninger. Endvidere kræves dispensation til tilplantning med juletræer, frugttræer o.lign.

  • Inden for en afstand af 300 m fra kirker må der ikke, uden kommunens tilladelse, opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

For kommunalt ejede skove i Kalundborg Kommune er skovbyggelinjen helt eller delvist ophævet, hvor den fx. har omfattet udbyggede sommerhusområder eller lokalplanlagte boligområder.

Der henvises i øvrigt til afsnit om natur- og fredningshensyn.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold

Links og dokumenter

> Naturbeskyttelsesloven