Arealforbrug

Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, skal det sikres, at der i nye større boligområder kan opføres mindst otte boliger pr. ha. Som udgangspunkt kan der lokalplanlægges for åben-lav boligbebyggelse med grundstørrelser på 700-1.200 m2 og for tæt-lav boligbebyggelse med grundstørrelser på 250-500 m2, dobbelthuse dog mindst 500 m2 pr. grund, medmindre disse indgår i en samlet tæt-lav bebyggelse med fælles friarealer.

For begge bebyggelsestyper skal der som udgangspunkt være fællesareal på mindst 10 % af åben-lav-område og 20 % af tæt-lav-område, medmindre andet er nævnt i rammebestemmelserne for det enkelte område. Se i øvrigt afsnit om opholds- og legearealer.

Der kan ske byfortætning efter kommuneplanen på grundlag af lokalplanlægning.

I sommerhusområder skal grundstørrelsen være minimum 1.200 m2, medmindre andet er nævnet i bestemmelserne for det enkelte rammeområde.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold