Bevaringsværdige bygninger

Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg. Bygninger i bevaringsværdige miljøer skal ombygges og istandsættes under hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende og områdets særlige karakter.

Ved lokalplanlægning skal der sikres bevaringsbestemmelser, som sikrer værdifulde kulturmiljøer og bygninger. Det kan også omfatte bygninger, som ikke i sig selv er bevaringsværdige.

Kommunen fastsætter i den konkrete sag en bygnings bevaringsværdi. Bevaringsværdi er et redskab til at passe på vores bygningskultur og den fastsættes efter den såkaldte SAVE-metode  

SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (= Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:  

  • Arkitektonisk værdi  
  • Kulturhistorisk værdi 
  • Miljømæssig værdi 
  • Originalitet 
  • Tilstand 

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. 

Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. 

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. 

Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. 

Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger med et svagt arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange utilpassede udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed. 

Når der senere sker ændringer med bygningen, kan karaktererne ændre sig, og der bliver muligvis behov for at korrigere bevaringsværdien. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering. 

Bevaringsværdien siger ikke noget om husets brugsværdi. 

Enkeltbygninger, der er bevaringsværdige på grundlag af en selvstændig SAVE-vurdering (ikke i en lokalplan) fremgår af følgende oversigt med tilknyttede vurdering:

> LINK til kort over SAVE-bygninger