Redegørelse for veje

Vejnettet

Det overordnede vejnet i Kalundborg består af statsveje og kommuneveje som er gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje.

I den forløbne planperiode er Klosterparksvejs forlængelse udført, hvorved Kalundborg midtby er blevet bundet bedre sammen med den vestlige del af Kalundborg (Raklev).

Tidshorisont

Kommuneplanens trafikafsnit er en langtidsskitse, der rækker ud over planperioden. For en del af trafikanlæggenes etablering forudsættes statens medvirken – også økonomisk. Der indgås forhandling med staten herom.

Der er ikke foretaget en prioritering af udbygningsrækkefølgen for de kommunale veje.

De statslige veje

Rute 23 og Rute 22 er statens veje og udgør de overordnede transportveje til og fra kommunen.

En udbygning af Skovvejen til en motorvej er en nødvendighed for at fastholde og udvikle Kalundborg som Sjællands største erhvervscentrum uden for København og hele Østdanmarks containerhavn.

Samtidig har vejnettet, der forbinder kommunen med hovedstadsområdet, stor betydning for, om Kalundborg kommune kan udvikle sig som bosætningsområde i tilknytning til hovedstadsområdet. Opgradering af rute 23 til motorvej mellem Kalundborg og Regstrup vil i denne forbindelse være af afgørende betydning.

Med VVM–undersøgelsen fra 2012 er der et færdigt grundlag for færdiggørelsen af Rute 23 (Kalundborgmotorvejen). Færdiggørelsen er opdelt i tre etaper. Heraf er de to første etaper færdiggjorte med indvielse af 2. etape i september 2019. I regeringens oplæg til infrastrukturplan foråret 2021, indgår færdiggørelsen af 3. etape, hvorved der bliver motorvejen fra København til Kalundborg. Den samlede bevilling for anlæg af 3. etape mellem Regstrup og Kalundborg, er skønnet til ca. 1,9 mia. kr. og forventes påbegyndt i 2022.

Det vil ligeledes være af stor betydning for udviklingen af kommunen med en forbedring af rute 22 mellem Kalundborg, Gørlev, Høng, Slagelse og forbindelsen til det jysk-fynske motorvejsnet, E20 og E45. Med regeringens infrastrukturplan foråret 2021 er der afsat en bevilling til gennemførelse af en forundersøgelse af strækningen mellem Kalundborg og Næstved.

Der arealudlægges ikke til en evt. opgradering til motorvej for Rute 22, da perspektivet for en sådan vurderes at ligge udenfor planperioden.

En opgradering af begge ruter vil også være med til at øge trafiksikkerheden på disse strækninger.

Det kommunale vejnet

Udbygning af transportkorridorerne mod hovedstadsområdet, Slagelse og motorvej E20 vil have en afsmittende effekt på de mindre landsbyer og bysamfund generelt, idet tilgængeligheden forbedres i almindelighed. Dette bevirker, at de mindre bysamfund vil blive mere attraktive som bosætningssteder.

Samtidig skal der tages højde for lokale trafikale problemer. En del af disse problemer stammer fra gennemkørende, til dels tung trafik i bymidter som fx i Høng og Kalundborg. Det betyder, at der er områder, der er belastet af trafikstøj og med reduceret trafiksikkerhed. En udbedring af trafikforholdene vil ikke blot højne trafiksikkerheden, men også sundheden, da cyklen vil blive et mere attraktivt alternativ til bilen.

Problemstillinger i forbindelse med trafiksikkerhed af eksisterende veje bliver løbende vurderet i forbindelse med Kalundborg Kommunes trafiksikkerhedsplan.

Anlægsprincipper

Statsveje

Vejdirektoratet varetager administrationen af statsvejene, herunder også behandling af kommune- og lokalplanforslag. Kommunen har som planmyndighed og vejmyndighed interesse i trafikkens fremkommelighed på statsvejene. Disse indgår derfor på lige fod med kommunale veje i vejplanmæssig sammenhæng. Kommunalbestyrelsens mål på vejområdet søges derfor også opfyldt for den del af vejnettet, som staten er vejbestyrelse for. Det sker ved forhandling med Vejdirektoratet.

Vejtilslutninger til statsvejnettet skal afklares i samarbejde med Vejdirektoratet.

Forbindelsesveje og fordelingsveje

For at sikre en rimelig trafikbetjening reserveres de nødvendige arealer til nyanlæg, forlægninger og etablering af omfartsveje som anlægsområde.

I forbindelse med nærmere trafik- og lokalplanlægning skal der de trafikale påvirkninger af statsvejnettet undersøges. Vejtilslutninger til statsvejnettet skal afklares i samarbejde med Vejdirektoratet.

Forbindelsesveje bør ikke gennemskære sammenhængende områder og ikke adskille boligområder fra skoler, butikker eller rekreative arealer. Kan dette ikke undgås, bør forbindelsesveje udføres med fartdæmpning eller strækningen sikres på anden måde. Busbetjening bør så vidt muligt ske ad forbindelses- eller fordelingsveje.

Lokalveje

På lokalveje bør trafikmængde og bilers hastighed begrænses mest muligt.

Cykelstier og kollektiv trafik

For at sikre tilgængelighed bør muligheden for etablering af cykelsti altid indtænkes ved nyanlæg af veje. Samtidig skal hensynet til kollektiv trafik altid vurderes specielt ved anlæg eller ændring af trafik- og fordelingsveje, således at en evt. fremtidig betjening af kollektiv trafik kan finde sted. Herved skabes der mulighed for at styrke andre trafikformer end privatbilismen, ud fra hensyn til såvel klima og sundhed som hensynet til øget tilgængelighed for befolkningsgrupper uden adgang til bil.

VVM

Vejanlæg, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun realiseres på baggrund af en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet – en såkaldt VVM-redegørelse. Der skal altid udarbejdes VVM-redegørelse for nye motorveje, motortrafikveje, firsporede veje og udvidelse af tosporede veje til fire spor (mindst 2 km) og for overordnede veje gennem områder, der i den overordnede planlægning, herunder kommuneplanen, er udlagt til naturområder. VVM-redegørelsen for vejprojekter, der besluttes ved anlægslov, udarbejdes i forbindelse med anlægsloven. I forbindelse med mindre vejanlæg skal bygherre altid vurdere, om det pågældende projekt er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Arealudlæg

Statsveje

 • I VVM–undersøgelsen fra 2012 er der et færdigt grundlag for færdiggørelsen af Rute 23 (Kalundborg motorvejen). Færdiggørelsen er opdelt i tre etaper, hvoraf de to første etaper er færdiggjorte, senest med 2. etape september 2019. I regeringens infrastrukturplan foråret 2021, indgår gennemførelsen af 3. etape, således der vil være motorvej fra København til Kalundborg. Kalundborgmotorvejens 3. etape indebærer en udbygning af den eksisterende ca. 20 km lange strækning mellem Regstrup og Svebølle til motorvej samt anlæg af en ny ca. 10 km lang motorvej mellem Svebølle og Kalundborg. Hovedforslagets vejtracé udlægges i kommuneplanen. Der udlægges et anlægsområde med bredde på 200 m.

Kommuneveje

 1. Strækning Holbækvej - Klosterskoven (det nordøstlige hjørne af rammeområde K04.R01) udlægges som vist i perspektivskitsen for boligudbygning (se skitsen under "Boligområde ved Klosterlunden i Kalundborg"). Vejstrækningen udbygges i tre etaper: 1. etape: Holbækvej til Kåstrupvej, som er anlagt, 2. etape: fra Kåstrupvej til Gåsetoftevej, og 3. etape: fra Gåsetoftevej til Klosterskoven. 1. etape aflaster den nuværende Kåstrupvej og giver fornuftig trafikafvikling på Holbækvej, der fungerer som gennemfartsvej. 2. og 3. etape skal fungere som tilkørselsvej til det nye boligområde og udbygges efterhånden som behovet opstår for udlæg af yderligere rammer til boliger. I forbindelse med tredje etape skal det vurderes om det er muligt at friholde eksisterende beboelse. Arealudlægges med 30 m buffer fra hver side af vejmidte.
 2. Forbindelse (ny) Melbyvej - Slagelsevej. Kobler omfartsvejen med (ny) Melbyvej for at betjene erhvervsområdet samt den del af færgetrafikken til Ny Vesthavn, der kommer sydfra. Endelig tilslutning til Slagelsevej skal drøftes med Vejdirektoratet. I den forbindelse skal tilslutningen fra en evt omfartsvej øst om Kalundborg (se pkt. 4 nedenfor) medtages i overvejelserne. Arealudlægges med 50 m buffer fra hver side fra vejmidte. Tilslutningen til Slagelsevej er foreslået med en rundkørsel. Placeringen af denne er vurderet efter hvor oversigtsforholdene skønnes bedst mulige.
 3. Elmegade (nyt Midtbyprojekt) Elmegade forskønnes og ombygges således at der kan etableres svingbaner og cykelsti. For at gennemføre projektet skal den nuværende vejbredde udvides så en stribe af de tilstødende grundarealer inddrages. Der arbejdes samtidig mod at reducere antallet af indkørsler langs strækningen.
 4. Ny trafikvej Jernbanevej (fra Vænget) – Stationsvej (fra Slagelsevej). Jernbanevej forlænges frem til Nytorv for at aflaste Elmegade. Den nye trafikvej vil omfatte de eksisterende veje Jernbanevej og Stationsvej samt et nyt vejstykke gennem DSB´s jernbaneareal, der forbinder de eksisterende veje. Den nye trafikvej vil sikre en god vejforbindelse til bykernen og dens parkeringspladser, og vil desuden kunne fungere som "gennemfartsvej" og aflaste Bredgade og Elmegade.

Vejstrækninger der er arealudlagt ved tidligere planlægning, men endnu ikke realiseret

 1. Landevej 520 øst om Høng, forlægning af (Omfartsvej Høng). Udlagt i Regionplan for Vestsjællands Amt, optaget i Kommuneplan 2005-2016 for Høng, mindre tracéændring i lokalplan nr. 73 For et nyt boligområde mv. i Høng og nr. 74 For et område til erhvervsformål i den sydlige del af Høng by (Industriparken).
 2. Landevej 602, Gardergård - Bromølle. Udlagt i Regionplan for Vestsjællands Amt 2005-2016 med et anlægsområde med bredde på 200 m.
 3. Landevej 602, Gudum - Kragerupgods. Udlagt i Regionplan for Vestsjællands Amt 2005-2016 med et anlægsområde med bredde på 200 m.
 4. Omfartsvej øst om Kalundborg. Udlagt i Regionplan for Vestsjællands Amt 2005-2016 med et anlægsområde med bredde på 200 m.
 5. Vejforbindelse Slagelsevej - Ny Vesthavn. Udlagt ved tillæg nr. 25 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012. Lokalplan nr. 500.
 6. Melbyvej og Asnæsskovvej, forlægning i forbindelse med Statoil udvidelse. Arealudlagt ved tillæg nr. 30 (2009) til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 og lokalplanerne nr. 521 og 524.

Trafiksikkerhedsplan

I 2021 forventes udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for Kalundborg Kommune, som udstikker retningslinjerne for, hvordan Kalundborg Kommune vil arbejde med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens vej- og stinet de kommende 5 år. Planen skal sikre, at de fremtidige investeringer på det kommunale vejnet medfører så høj en grad af trafiksikkerhed som muligt.

Investeringerne kan være fysiske forbedringer i form af ombygninger eller udvidelser af det allerede eksisterende vej- eller stinet. Det kan også være kampagner eller undervisning for at fremme en mere trafiksikker adfærd hos trafikanterne. Kalundborg Kommunes målsætning følger den nationale målsætning om en halvering af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken fra 2021 til 2030, og indsatserne er eneuheld, frontalkollisioner, krydsuheld, lette trafikanter og unge bilførere.

Infrastrukturplan

I 2021-22 udarbejdes en ny infrastrukturplan for Kalundborg by. Planen for Kalundborg by har 4 hovedfokusområder: bilfremkommelighed, byudvikling, trafiksikkerhed og klimavenlig transport. Planen skal give kommunalbestyrelsen et kvalificeret afsæt for at prioritere nye sammenhængende infrastrukturprojekter.

Parkering, godstransport og el-ladeinfrastruktur til biler

Kalundborg Kommune vil i 2021-22 udarbejde en analyse af behovet for pendler-parkeringspladser og lastbil-parkeringspladser. Analysearbejdet vil indeholde en analyse af godsstrømme, samt anvise ruter for den tunge transport således, at tunge transporter kan anvises ad veje, der har en velegnet bæreevne.

De kommende år etableres der el-ladeinfrastruktur langs de kommunale veje for at imødekomme et stigende antal elbiler på vejene over tid. En centralt placeret ladeinfrastruktur  langs de kommunale veje vil give en lynhurtig opladningstid på få minutter.