Andre bindinger

Foruden kommuneplanens bestemmelser skal lokalplanlægning og anlægsarbejder respektere – eller sikre dispensation fra – andre bindinger. Det kan fx være tinglyste byggelinjer langs veje og ledningsanlæg samt fredninger ved skove, fortidsminder og kirker.

Desuden findes der andre bestemmelser, der er fastsat ved anden lovgivning og planlægning, fx jordforureningsloven, fredsskovspligt samt fredninger og beskyttelseszoner ifølge Lov om naturbeskyttelse.

enerelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold