Høng planområde

Karakteristik af Høng planområde

Planområdet på 13.560 ha strækker sig fra Bøstrup Å til Tissø, Halleby Å, Åmose Å og Tude Å. Øst for Tissø er et højtliggende kuperet terræn, der indeholder store kultur historiske værdier i form af et velbevaret herregårdlandskab. Den vestlige del af området er mere fladt og præget af store landbrug.

Høng er lokalcenterby i planområdet, der har ca. 7.600 indbyggere. Heraf bor ca. 4.300 i Høng.

Høng er stationsby på banen mellem Holbæk og Slagelse og udgør sammen med Gørlev et væsentligt servicecenter for hele den sydlige del af kommunen.

Landskab og natur

Det er et område med store landskabsvariationer og bredde i de særlige beskyttelseshensyn, som skal varetages.

Nord for Sæby ligger smukke og landskabeligt værdifulde områder ved Tissø, Lille og Store Åmose samt det mellemliggende kuperede terræn med rig vegetation i skove, bevoksninger og hegn. Her rummes bl.a. geologiske, botaniske og ornitologiske interesser af væsentlig betydning. Bebyggelserne ligger meget spredt pga. store herregårdsbesiddelser.

Det righoldige vilde dyre- og planteliv og områdets betydning for trækfugle er baggrunden for, at de store moser, Åmose Å samt Tissø er internationale naturbeskyttelsesområder.

Syd for Sæby - omkring Høng, Løve og Solbjerg - ligger overvejende flade til let kuperede, og åbne landbrugsarealer. Landsbyerne ligger tæt og det åbne land rummer mange gårde og småhuse. Kragerup Gods ligger i smukke omgivelser nær Ruds Vedby.

Høng by

Høng var i 1800-tallet en beskeden landsby nær kirkebyen Finderup, som gav sognet navn. Med kro, nyt tinghus, højskole og almen skole opnåede byen større betydning. Jernbanerne blev afgørende for udviklingen først i 1900-tallet. Som stationsby udvikledes Høng med de udtryk, som stadig kendetegner den ældre bydel med varieret bebyggelse med butikker, værksteder og boliger.

I Østergade voksede Vilhelm Pedersens Maskinfabrik til byens største virksomhed i det centralt beliggende fabrikskompleks.

Efterhånden blev nye virksomheder placeret imellem Slagelsevej og jernbanen. Boliger ligger tæt på de først udstykkede grunde. Sydligst i byen udvikler kommunen et velbeliggende og rummeligt erhvervskvarter.

Fra 1960-erne er der bygget store parcelhusområder og enklaver af række- og etagehuse. Befolkningsvækst har givet grundlag for, at Hovedgaden som handelsstrøg er blevet suppleret af et butikscenter ved Centervej.

Høng Ny Skole er opført i 2012 og ligger sammen med hallen i et større grønt område, hvor der både er en park med en lille sø og boldbaner. I 2020 blev Kultur- og Bevægelsesparken opført, og her er der rig mulighed for at dyrke fællesskabet gennem sport, undervisning, samlingssteder og kulturelle arrangementer.

I byen er der enkelte offentlige pladser og arealer til uformelt ophold og samvær. En del af boligkvartererne har grønne fællesarealer. Umiddelbart vest for Høng ligger en forholdsvis nyplantet skov, og har ligesom idræts- og skoleanlægget i den østlige bydel en væsentlig rekreativ værdi for byen.

Øvrige byer

Sæby havde væsentlig betydning for det nordlige landområde, men det er ændret med affolkningen af herregårdene og centralisering af handel og service. Nu er Sæby en boligby med friskole og børneinstitution.

Landsbyerne, der udgøres af større og mindre byer af vidt forskellig karakter, er primært beliggende i den sydlige del af planområdet; Løve, Ørslev, Hallenslev, Herslev, Kulby, Tjørnelunde, Tindinge Banke, Gierslev, Solbjerg, Torpe Buerup, Løgtved og Reerslev.

Kulturmiljøer og kulturarv

I Høng har stationen og den nærliggende industri været afgørende for udviklingen. Stationspladsen og tilhørende byggeri er udpeget som værdifuldt kulturmiljø ligesom området omkring tinghuset og Vilhelm Pedersens Maskinfabrik. Dele af fabrikken er af Kulturarvsstyrelsen udpeget som bevaringsværdige bygninger.

Åmosen og herregårdslandskaberne ved Kattrup, Selchausdal, Halleby gård, Nøragergård, Frihedslund og Sæby Gård udgør sammenhængende kulturmiljøer. Herregårdene er væsentlig kulturarv og flere af dem er omfattet af bygnings- og landskabsfredning.

Fredede fortidsminder ligger tæt øst for Tissø.

Løve og Reerslev betragtes som kulturmiljøer. Landsbykirkerne i Ørslev, Solbjerg, Gierslev, Reerslev, Buerup og ved Sæby er omgivet af fredning.

Infrastruktur

Gennem planområdet løber flere landeveje med forbindelsen Slagelse - Kalundborg som den væsentligste hovedfærdselsåre og direkte knyttet til Høng og Løve.

Med de samme byers tilknytning til jernbanen mellem Slagelse og Tølløse giver det Høng og Løve en optimal transportplacering.

Besøgsmål og turisme

Den nordlige kuperede del af Høng planområde, hvor også Naturpark Åmosen er placeret er et attraktivt udflugtsmål for naturinteresserede.

Bilmuseum i Sæby, Løve Mølle, veteranjernbanen Høng-Gørlev og Birkegårdens Haver er lokale attraktioner.

Det gælder også Kragerup Gods, samtidig med at det er et flot sted for arrangementer og overnatning. For turismen er der herudover enkelte ferielejligheder og en primitiv lejrplads.

Erhverv

Høng er beliggende umiddelbart nord og nordøst for rute 22 og de sydlige erhvervsområder har dermed nem adgang til overordnet infrastruktur. Trafik fra erhvervsområderne i Høng syd kan via Slagelsevej få adgang til Høng Landevej (rute 22) uden at skulle gennem boligområder. Erhvervsområdet Industriparken i Høng syd er udlagt til hhv. tungere og lettere erhverv. Erhvervsområdet i den sydvestlige del af Høng ved Charlottevej og Karinavej er udlagt til lettere erhverv.

Erhvervsområderne for den tidligere Invacare er beliggende midt i Høng by og adgangsvej er gennem boligområder. Dette er ikke hensigtsmæssigt og der planlægges således for en gradvis reduktion af erhvervsaktiviteterne i disse områder til en mere centerorienteret anvendelse med boliger og liberalt erhverv.

Der er stadig stor restrummelighed i erhvervsområderne i Høng syd til hhv. tungere og lettere erhvervsvirksomhed.

I de mindre bysamfund i Høng planområde er der erhvervsarealer til lettere erhverv eller områder til blandet bolig og erhverv til lokale erhvervs- og håndværksvirksomheder.