Redegørelse for værdifulde kulturmiljøer

Kommuneplanens retningslinjer skal sikre værdifulde kulturmiljøer i byerne og i det åbne land, og at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af byerne og landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser. Som grundlag for retningslinjerne skal der udpeges VÆRDIFULDE KULTURMILJØER. Et kulturmiljø skal forstås som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Udpegningens betydning

Med kulturmiljøudpegningerne sikres kulturhistoriske bevaringsværdige miljøer mod byudvikling, placering af anlæg, opførelse/nedrivning af bygninger, om- og tilbygninger, terrænændringer, skovrejsning osv. der vil være med til at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet. Konkret betyder det, at ansøgning om ét af ovenstående tiltag skal vurderes i forhold til det pågældende kulturmiljøs bærende elementer og sårbarheder.

Definition og oprindelse

Afgrænsningen af VÆRDIFULDE KULTURMILJØER i det åbne land, landsbyer samt udpegningen af Gørlev Stationsby er overtaget fra det tidligere Vestsjællands Amt i Regionplan 2005-2016. Dog er beskrivelserne ajourført i Kommuneplan 2009, da ikke alle beskrivelser var færdiggjort i Regionplanen.

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der udpeget VÆRDIFULDE KULTURMILJØER i flere BYOMRÅDER. De nye udpegninger i BYOMRÅDER er i Kalundborg, Høng, Svebølle, Gørlev og Havnsø. Det eksisterende kulturmiljø Gørlev Stationsby er tilrettet og opdelt i to kulturmiljøer. Dertil er der tilføjet en beskrivelse af kulturmiljøet Værslev-Gørlev jernbanen. Udpegningerne i BYOMRÅDER omfatter både kulturmiljøer, der periodemæssigt rækker langt tilbage i tiden, som for eksempel Højbyen i Kalundborg, og kulturmiljøer, der kendetegner flere perioder inden for de sidste 150 års historie. Eksempler på sidstnævnte er stationsbymiljøer, særegne boligområder, institutionsbyggeri, rekreative områder og industriel kulturarv i form af fabriksbyggeri og anlæg. Dertil hører også kulturmiljøer med få enkeltstående bygninger af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi samt havneområder.

Udpegninger, som er foretaget i forbindelse med Kommuneplan 2013:

 • 301-14 Svebølle Skole
 • 301-15 Stationsbyen Svebølle
 • 301-16 Virksomheden Øresø
 • 301-17 Havnsø fiskeri- og havneby
 • 309-2 Stationsbyen Gørlev
 • 309-8 Sukkerfabrikken
 • 317-10 Værslevstien
 • 319-10 Høng Ting- og Arresthus
 • 319-11 Vilhelm Pedersens Maskinfabrik
 • 323-10 Vedelsgade og Birchsgade
 • 323-11 Gisseløre
 • 323-12 Radiostationen
 • 323-13 Møllebakken
 • 323-14 Kordilgade 34-42
 • 323-15 De 100 Huse
 • 323-16 Blindeinstituttet – Synscenter Refsnæs
 • 323-17 Højbyen
 • 323-18 Fiskerhusene

I forbindelse med kommuneplan 2021 er udvalgte gældende kulturmiljøer blevet screenet, og der er forslag til ændringer og forslag til nye, hvilket fremgår af notatet Kommuneplanrevision 2021. Gennemgang af værdifulde kulturmiljøer.

De udpegede VÆRDIFULDE KULTURMILJØER er spredt ud over hele kommunen og omfatter en mangfoldighed af spor fra især de seneste århundreder, men mange har rødder meget længere tilbage. I kulturmiljøerne kan der indgå få elementer af samme type, eller der kan være tale om meget komplekse helheder bestående af mange forskellige elementer som fx bebyggelse, gade-, vej- eller hegnsstrukturer, grønninger og gadekær, driftspræget natur eller en karakteristisk arealtypefordeling. Bevaringstilstand, oplevelses- og fortælleværdi, videnskabelig værdi, autenticitet, sjældenhed eller egnstypiskhed spiller forskelligt ind i de enkelte udpegninger, men der er altid tale om en kombination af flere af disse udpegningskriterier.

Kalundborg kommune er i kulturhistorisk henseende et uhyre rigt område. De mange gravhøje, voldsteder og andre fredede fortidsminder vidner om menneskelig brug og bebyggelse i mange tusind år. De ældste spor er ikke umiddelbart synlige, men ligger gemt i de store moser, hvoraf nogle er fredet. De fredede fortidsminder er generelt ikke medtaget i udpegningen, da de i forvejen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Der kan dog være behov for at beskytte sammenhænge mellem fortidsminder eller grupper af fortidsminder og deres omgivelser samt arkæologiske forekomster i jorden, og sådanne områder kan tages op ved de efterfølgende kommuneplanrevisioner.

Der findes også mange fredede bygninger fra forskellige perioder i kommunen. Disse er generelt kun medtaget i udpegningen, når de indgår i større, bevaringsværdige helheder eller sammenhænge.

Beskrivelse af de enkelte kulturmiljøer

Beskrivelserne af de enkelte VÆRDIFULDE KULTURMILJØER findes samlet under værdifulde kulturmiljøer eller via hvor de enkelte beskrivelser findes via lokaliteten. Beskrivelserne fortæller om bevaringsinteresserne for de enkelte kulturmiljøer, de bærende elementer og eventuelt om kulturmiljøets sårbarhed over for trusler, der kan påvirke miljøets integritet og oplevelsesværdier. Desuden er der vedlagt en kortoversigt med de fysiske afgrænsninger samt fotos, der viser eksempler fra miljøerne.

Formidling

I forlængelse af udpegning af kulturmiljøerne i BYOMRÅDER vil det være relevant at videreformidle beskrivelserne i form af materiale som f.eks. en folder, informationstavler i de pågældende områder evt. suppleret med QR-koder med henvisning til yderligere information eller på anden vis videreformidle den lokale kulturhistorie. Videreformidling vil øge mulighederne for at opleve og blive en del af den interessante historie og samtidig skabe opmærksomhed omkring de bevaringsværdier, vi omgives af, både blandt beboere, besøgende og turister i de udpegede områder.

Baggrund for mål

Målene er udarbejdet på baggrund den tidligere kommuneplan og de statslige interesser.

 

Links og dokumenter

> Værdifulde kulturmiljøer

> Samlet PDF