Overnatningsmuligheder i øvrigt

Shelter på græsplæne

Kalundborg Kommunes turistpolitiske redegørelse lægger vægt på at udvide overnatningskapaciteten og opnå et alsidigt udbud af overnatningstilbud. Overnatningsmuligheder i øvrigt inkluderer vandrerhjem, Bed & Breakfast, landboturisme og primitive overnatningspladser såsom friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre mulighed for en udvidelse af kommunens overnatningskapacitet og et bredspektret udbud af overnatningsmuligheder
  • arbejde for at udvikle overnatnings- og servicetilbud uden for de egentlige turistcentre og med særlig appel til de turistgrupper, der er interesseret i lokal kontakt og/eller er på aktiv ferie
  • give mulighed for nye erhverv i kommunens landdistrikter, under hensyntagen til natur- og landskabsværdier
  • sikre mulighed for naturlig udvikling af kommunens to eksisterende vandrerhjem og etablering af nye, mindre vandrerhjem
  • arbejde for at skabe infrastruktur for lokalbefolkningens friluftsliv
  • muliggøre etablering/udbygning af besøgs- og formidlingsanlæg ved oplevelsessteder i natur- og kulturmiljøer, idet enhver form for anlæg i det åbne land/naturen (selv skiltning, rastepladser, shelters og lignende) forudsætter, at anlægget underordnes hensynet til natur- og landskabsbeskyttelse

Retningslinjer

Vandrerhjem

4.21.1 Vandrerhjem kan fortrinsvis etableres i BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser, og at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde. Vandrerhjem kan dog også etableres i eksisterende bygninger i LANDOMRÅDE, såfremt de beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette.

Bed & Breakfast, landboturisme

4.21.2 Der kan, på baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige interesser, indrettes ferielejligheder/værelser til udlejning i overflødiggjorte driftsbygninger eller stuehuse på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme. Det er ikke en forudsætning, at ejeren bor på ejendommen. Ferielejligheder kan også indrettes i andre overflødiggjorte bygninger i landzone, hvis de ligger uden for kystnærhedszonen eller i udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Dog ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Primitive overnatningspladser

4.21.3 Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til fem telte til lejlighedsvis teltslagning, kan frit etableres på en mindre del af en beboet ejendom, som i øvrigt anvendes til andre formål.

Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser

4.21.4 Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser med et alment, socialt og pædagogisk sigte kan tillades etableret, såfremt de beskyttelsesmæssige eller jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod dette. Etablering skal fortrinsvis ske i tilknytning til eksisterende bygninger eller anlæg.