Byområde

BYOMRÅDER omfatter byzone, rammelagt byudvikling og bynære rekreative områder. BYOMRÅDER er udlagt til bolig- og erhvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner, såsom idrætspladser, kolonihaver og andre fritidsfaciliteter.

Mål

For mål se boligudbygning.

Retningslinjer

4.2.1 BYOMRÅDE er byzone, rammelagt byudvikling og bynære rekreative områder. BYOMRÅDE vises under temaet Byområde på kortet 4.2.1.a.

4.2.2 BYOMRÅDE er udlagt til bolig- og erhvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner såsom idrætspladser, kolonihaver og andre fritidsfaciliteter.


Static-map

Kort 4.2.1.a. BYOMRÅDER, SOMMERHUSOMRÅDER og AFGRÆNSEDE LANDSBYER

Byudvikling

4.2.3 Egentlig byudvikling kan kun finde sted i BYOMRÅDE og skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og tages i brug indefra, medmindre særlige landskabelige, kultur- eller naturmæssige forhold taler for andet.

4.2.4 Egentlig byudvikling skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighederne for kollektiv trafikbetjening.

Nyudlæg

4.2.5 Eksisterende byzonearealer skal søges anvendt, før nye arealer inddrages til byzone. Der kan kun udlægges nye arealer til byformål på baggrund af en dokumentation af behovet i planperioden. Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over rummeligheden i allerede kommuneplanlagte områder til byformål, herunder områder med mulighed for byomdannelse, samt en opgørelse over det forventede arealforbrug i planperioden, herunder arealforbruget pr. bolig i de fremtidige boligområder.

4.2.6 Ved planlægning af byudvikling skal det dokumenteres, at der er sket en afvejning i forhold til natur- og miljømæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier samt grundvands- og jordbrugsinteresser. Muligheden for at forøge de førnævnte værdier skal ligeledes inddrages i planlægningen.

4.2.7 Byudvikling samt placering af trafik- og forsyningsanlæg o.l. bør ikke ske på arealer af høj naturmæssig, landskabelig eller rekreativ værdi.

4.2.8 Områder med betydning for drikkevandsforsyningen som områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, nitratfølsomme indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder bør friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse.

4.2.9 Arealer, der endnu ikke er inddraget til byudvikling, skal administreres i overensstemmelse med retningslinjerne for de tilgrænsende områder i det åbne land.

Grænser mod det åbne land

4.2.10 Varige bygrænser mod det åbne land og mod større indfaldsveje skal normalt markeres med beplantning.

Hensyn til veje

4.2.11 Ved planlægning af byudvikling skal der tages hensyn til statsvejenes og gennemfartsvejenes funktion som sikre færdselsårer.

4.2.12 Nye arealudlæg til BYOMRÅDE kan som hovedregel ikke ske i en beskyttelseszone langs statsveje og gennemfartsveje. Beskyttelseszonen omfatter arealerne i en afstand af mindst 300 m fra vejmidte af eksisterende eller planlagte motorveje og mindst 150 m fra vejmidte af øvrige eksisterende eller planlagte statsveje og gennemfartsveje. Inden for BYOMRÅDE nedsættes beskyttelseszonen til 30 m fra vejmidte.

Forurenede arealer

4.2.13 På arealer, hvor der tidligere har været losseplads, deponering af farligt affald, erhvervsmæssige aktiviteter mv., som har forurenet jorden, må der kun indrettes forureningsfølsom bebyggelse eller aktiviteter, såfremt det er dokumenteret, at dette kan anses for sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Lokalisering

4.2.14 Der kan kun planlægges for husbåde til helårsbeboelse i byzonehavne.

4.2.15 Nye fremstillingsvirksomheder kan som hovedregel kun etableres i BYOMRÅDE ved større byer.

Arealer i BYOMRÅDER, der er beliggende i landzone, administreres efter samme lovgivning og retningslinjer som andre landszonearealer.