Stier

Lille dreng på sti

Et sammenhængende stisystem skal fremme sikker transport til og fra skole, arbejde, fritidsinteresser og skabe lettere adgang til kollektiv trafik, naturoplevelser og sociale aktiviteter.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i kommunen, og etablere stier, der indbyder til fysisk aktivitet, så flere børn, unge og voksne vælger gang og cykling som daglig transportmiddel
  • bevare og forbedre borgernes adgang til naturen, særligt karakterfulde landskaber og kulturmiljøer ved sammenhængende stisystemer i byområder, landsbyer og det åbne land
  • arbejde med at forbedre, udbygge og vedligeholde stinettet i kommunen
  • kommunen indtænker borgernes mulighed for fysisk udfoldelse i nærområdet ved at planlægge for rekreative stier og trafikstier i forbindelse med projekter som fx solcelleanlæg, nye boligudstykninger eller anden relevant planlægning
  • sikre at der er god adgang til kollektiv transport for bløde trafikanter
  • medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til strandene
  • udvikle og vedligeholde et opdateret, digitalt kort over stier, som kan bruges af forskellige aktører i deres strategiske indsatser for at gøre kommunen til et godt sted at bo og leve. Kortet understøtter prioriteringen af nye stier.

 

Retningslinjer

4.18.1 Kommunens stinet omfatter trafikstier og rekreative stier, og fremgår af kortene 4.18.a-4.18.c. På kort 4.18.b er angivet henholdsvis statslige og kommunale cykelruter, der er skiltede ruter.

4.18.2 Kommuneplanens stinet, inklusive forslag til nye stier, er retningsgivende og kan lokalt ændres efter aftale med lodsejer eller naturmæssige, trafikmæssige og oplevelsesmæssige hensyn. 

4.18.3 Stinettet tager udgangspunkt i eksisterende stier og småveje. Hvor disse af trafiksikkerhedsmæssige eller oplevelsesmæssige årsager ikke er tilstrækkelige, kan der anlægges nye stier. Stierne udføres med en bredde og udformning, der er tilpasset deres funktion som trafiksti eller rekreativ sti. 

4.18.4 Tilgængelighed samt trygge og sikre trafikforhold for gående og cyklister skal sikres ved udformningen af nye boligområder og SOMMERHUSOMRÅDER og i planlægningen af offentlig og privat serviceforsyning. 

4.18.5 Tilgængelighed samt trygge og sikre trafikforhold for gående og cyklister skal indgå i planlægningen af projekter som fx byomdannelse eller omlægning/renovering af eksisterende veje. 

4.18.6 Ved udbygning af befolkningens rekreative adgang til at færdes på stier og veje skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for offentlighedens/borgernes færdsel.

4.18.7 Private stier og markveje er en vigtig del af det rekreative stinet i landområderne. Nedlæggelse af en vej eller en sti skal anmeldes til kommunen med en 4 ugers frist før nedlæggelsen. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at forhindre nedlæggelse af veje og stier jf. Naturbeskyttelsesloven.


Static-map

Kort 4.18.a. Eksisterende stier


Static-map

Kort 4.18.b Planlagte statslige og kommunale cykelruter


Static-map

Kort 4.18.c Markerede ruter i Kalundborg kommune