Svebølle planområde

Karakteristik af Svebølle planområde

Planområdet på 13.862 ha, strækker sig fra Svebølle i syd til Havnsø i nord med øerne Nekselø og Sejerø. Landskabet er meget varieret fra de højere randmorænebakker ved Bjergsted til hedesletten mod Saltbæk Vig og den mere flade moræne ved Havnsø.

Svebølle er lokalcenterby i planområdet, der har ca. 7.300 indbyggere. Heraf bor ca. 2.300 i Svebølle.

For bosætningsområdet omkring lokalcentret, inkl. landsbyerne Rugtved, Gl. Svebølle, Bjergsted, Løgtved og Viskinge, udgår serviceforsyningen fra Svebølle.

Mod nord indgår landsbyerne Særslev-Snertinge, Havnsø, Eskebjerg og Føllenslev et funktionelt servicecenternetværk, der tilsammen forsyner bosætningsområdet inkl. sommerhusområder ved Kaldred Ferieby samt landsbyerne Faurbo og Bregninge. Sejerby er servicecenter for hele Sejerø og bindeled til Sjælland. Havnsø er det trafikale knudepunkt for øerne.

Landskab og natur

Landskabet er varieret bl.a. som følge af den karakterfulde randmoræne, der strækker sig fra Eskebjerg til og med Bjergsted Bakker, og smeltevandssletten vest for som begge er enestående i geologisk henseende. Fra den højtliggende og kuperede moræne er der direkte kig til Sejerøbugten samt Nekselø og Sejerø. Øerne er toppene af oversvømmede randmorænebakker og rejser sig derfor stejlt fra havet. Nekselø er relativt uberørt og udgør et værdifuldt kulturmiljø.

Generelt indeholder planområdet et højt klassificeret landskab med store terrænmæssige og topografiske variationer. Der er tre større landskabsfredninger: Saltbæk Vig, Nekselø og Vesterlyng. Desuden er et parti af Bjergsted Bakker og areal ved Skarresø fredet. Bregninge Å udgør en væsentlig økologisk korridor, og der er internationale naturbeskyttelsesområder med store fugleinteresser ved Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig.

Et af Sjællands største råstofindvindingsområder findes mellem Bjergsted til Kaldred ved Saltbæk Vig, hvilket påvirker landskabet væsentligt. Det giver dog mulighed for på sigt at skabe store områder med rekreative værdier.

Svebølle by

Svebølle er en stationsby, opstået ved Roskilde - Kalundborgbanen, anlagt mellem Viskinge og landsbyen Gl. Svebølle. Fra åbningen af Nordvestbanen i 1874 frem til 1909 bestod byen af stationsbygningen sammen med fire andre huse.

Med ny status som stationsby flyttede Øresø Savværk til byen i 1910 og der blev således brug for beboelsesmuligheder for de mange beskæftigede på fabrikken, hvilket satte gang i boligudbygningen. I årene herefter kom et mejeri, flere håndværkere, handlende, skomager, bager, skrædder og manufakturhandler. Strukturen fra bebyggelsen af århundrede med butikker i nærheden af stationen kan stadig erkendes. Siden grundlæggelsen i 1936 har en større vognmandsforretning drevet forretning i Svebølle.

Fra 1934 har der været skole i Svebølle - først privat og senere som kommuneskole. I 1954 fik byen en centralskole med eksamensoverbygning. I dag er der i forbindelse med skolen en hal og boldbaner der udgør et stort aktiv i byen. Idrætsanlægget udgør sammen med grønne oaser i parcelhuskvarterene og et veludbygget stisystem en sammenhængende grøn struktur i byen.

I 1956 boede der ca. 500 i Svebølle. Efterfølgende - især i løbet af 70’erne - gik udviklingen stærkt og der blev bygget mange parcelhuse i den vestlige del, ligesom handelen blev flyttet til det nye center. Svebølle er siden jævnligt blevet udvidet mod vest og syd, så det i dag er Viskingevejen der udgør den vestlige afgrænsning. Erhvervsområderne ligger nord for jernbanen tæt på rute 23.

Byens grønne område omkring skolen og hallen har stor værdi for byen. Hele anlægget er sammenhængende med et net af grusstier, hvorfra man kan gå på kryds og tværs og følge med i aktiviteterne på de grønne arealer. Langs stisystemet er en række højtvoksende træer, der danner afgrænsning mellem stier og anlæg.

Øvrige byer

Andre byzonebyer udgøres i planområdet af Eskebjerg dobbeltbyen Særslev-Snertinge og Havnebyen Havnsø.

De afgrænsede landsbyer i landzone udgøres af Føllenslev, Faurbo, Bjergsted, Bregninge, Løgtved, Rugtved, Viskinge og Gl. Svebølle.

Kulturmiljøer og kulturarv

Planområdet er særdeles rigt på kulturmiljøer.

Svebølle by er en typisk stationsby grundlagt mellem to landsbyer. Stationen betød at Øresø savværk flyttede til byen og var med til at drive udviklingen. I byen er der udpeget værdifulde kulturmiljøer, der repræsenterer Svebølles udvikling: Øresøværket, stationsbebyggelse, skolen og et typisk parcelhuskvarter.

Øerne Nekselø og Sejerø er udpeget som værdifulde kulturmiljøer, ligesom Vesterlyng og landindvindingsprojektet Saltbæk Vig. Derudover er hovedgårdene Aunsøgård og Astrup udpeget samt landsbyerne Eskebjerg, Føllenslev, Særslev, Viskinge og Bregninge.

Landsbykirkerne i Bregninge, Bjergsted, Føllenslev, Gl. Svebølle og Viskinge er omgivet af fredning.

Infrastruktur

Planområdet ligger centralt i den øst-vestgående trafik i den nationale infrastruktur med Svebølle som stationsby på Nordvestbanen og motortrafikvej Skovvejen, rute 23. Rute 23 forventes opgraderet til motorvej i stort set samme trace som den nuværende landevej.

De trafikale forbindelser i nord-sydgående retning er af beskeden karakter. Nordpå er der forbindelse til Nykøbing Sj. og Sjællands Odde ad Nykøbingvej, rute 225, der belaster især Bregninge og Særslev-Snertinge med tung trafik og sydpå via Tissøvej over Slagelse til Storebælt

Besøgsmål og turisme

Planområdet byder på en smuk natur med attraktive og stærkt vekslende kystlandskaber langs Sejerø-bugten og de to øer Nexelø og Sejerø. Desuden er mange steder af kulturhistorisk interesse. Den sydlige del er stærkt kuperet geologisk interesseområde, hvor også Naturpark Åmosen er lokaliseret.

Området er uden større attraktioner, men med en række turismerelaterede virksomheder, der er koncentreret i de to lokalsamfund Havnsø og Sejerø. I Havnsø er der bl.a. havnen med færger til øerne og Vesterlyng Camping med 300 campingenheder. Sejerø har lystbådehavn, campingplads med 120 campingenheder, et lille vandrehjem og Sejerø Købmands- og kulturhus. I Bregninge er der etableret en udendørs amfiscene i en udtjent grusgrav.

SOMMERHUSOMRÅDERNE ved Havnsø, Kaldred og på Sejerø omfatter ca. 2.500 sommerhuse. Spredt over landdistriktet findes en række B&B-overnatningssteder og et par feriekolonier.

Erhverv

Svebølle er beliggende tæt på rute 23 og har dermed potentiale for transporterhverv samt erhverv med behov for god infrastruktur - særligt i lyset af den planlagte opgradering af rute 23. Svebølle Erhvervspark nord for byen er et større erhvervsområde med mulighed for tungere og lettere erhverv, dog er der kun restrummelighed for lettere erhvervsvirksomheder. Der er gode muligheder for erhvervsudvidelser i tilknytning til Svebølle erhvervspark. Øst for Svebølle er der erhvervsareal til en eksisterende transportvirksomhed.

I udkanten af Svebølle og i de mindre bysamfund i Svebølle planområde er der erhvervsarealer til lettere erhverv eller områder til blandet bolig og erhverv til lokale erhvervs- og håndværksvirksomheder.