Oversvømmelse og Erosion

Kalundborg Kommunalbestyrelse vedtog i 2014 en klimatilpasningsplan, der har dannet grundlag for en målrettet indsats for at forebygge og afbøde skadevirkningerne af oversvømmelse og erosion som følge af klimaforandringerne. Det er klimatilpasningsplanen, der danner grundlag for dette tema, mål og retningslinjer.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • Imødegå fremtidens klimaændringer mest hensigtsmæssigt
  • Forebygge og afbøde skadevirkningerne af erosion samt øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand
  • Arbejde med klimatilpasning på tværs af sektorer i et langsigtet perspektiv
  • Skabe merværdi for klimatilpasningsløsninger hvor muligt
  • Sikre kommunens særlige værdier for fremtiden

Retningslinjer

Områder med fare for erosion
4.17.1
Langs kyster med udpeget erosionsfare bør der ikke placeres ny bebyggelse eller tekniske anlæg eller ske anvendelsesændringer, der er følsomme overfor en kysttilbagetrækning. I områder med erosionsfare skal der foretages en konkret vurdering af evt. projekt. Områder med erosionsfare kan ses på kortet i redegørelsen. 

Områder med fare for oversvømmelse
4.17.2
I områder med udpeget oversvømmelsesfare bør der ikke placeres ny bebyggelse eller tekniske anlæg eller ske anvendelsesændringer. I områder med oversvømmelsesfare skal der foretages en konkret vurdering af evt. projekt. Områder med oversvømmelsesfare kan ses på kortet i redegørelsen. 

Afværgeforanstaltninger – Erosion
4.17.3
Langs kyststrækningerne i Kalundborg kommune kan der efter nærmere vurdering etableres kystbeskyttelse til at beskytte de eksisterende og kommende ejendomme, der ligger tæt på kysten. Anbefalinger og vejledende forslag om konkrete tiltag til kystbeskyttelse mod erosion fremgår af skemaet i redegørelsen samt i strategirapporterne på Kystplanlægger.dk

4.17.4 Kystbeskyttelsesanlæg kræver kommunens tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og skal som udgangspunkt udføres i naturlige materialer og ikke begrænse rekreative muligheder og tiltag.

Afværgeforanstaltninger – Oversvømmelse fra hav
4.17.5
I områder med fare for oversvømmelse fra havet kan der efter nærmere vurdering etableres højvandsbeskyttelse til at beskytte den eksisterende og kommende bebyggelse, tekniske anlæg eller arealer med anden anvendelse, fx ved etablering af dige, sandfodring eller højvandsmur m.fl.

4.17.6 Ved lokalplanlægning skal det fastlægges om nybyggeri på havne og andre kystnære steder skal indgå i en samlet beskyttelse mod stormflod. Det anbefales, at der i lokalplanlægningen fastsættes en minimumssokkelkote.

4.17.7 Ved kystbeskyttelsesanlæg skal der sikres et ensartet og tilpasset udtryk på land- og vandsiden.  

Afværgeforanstaltninger – Oversvømmelse fra skybrud og vandløb
4.17.8 Nye større boligområder, nye tekniske anlæg samt arealer med ændret anvendelse skal separatkloakeres og regnvandet skal håndteres lokalt og/eller med terrænløsninger fx med forsinkelsesbassiner, vådområder, dobbeltprofil på vandløb, udnyttelse af lavbundsarealer i det åbne land m.fl. Med nye større boligområder menes områder, hvor typen af kloakering ikke ligger fast.

4.17.9 Arealer med fare for oversvømmelse fra skybrud må som udgangspunkt ikke bebygges, og bebyggelse må ikke stå i vejen for vandets strømningsveje.

4.17.10 Kravet om at arealer med fare for oversvømmelse fra skybrud ikke må bebygges, og at bebyggelse ikke må stå i vejen for vandets strømningsveje, kan kun fraviges, hvis der laves en overordnet plan, der dokumenterer, at regnvandet kan håndteres på egen grund og ikke ændrer afstrømningen eller forringer regnvandshåndteringen på tilstødende arealer fx med forsinkelsesbassiner, vådområder eller udnyttelse af lavbundsarealer i det åbne land m.fl.

4.17.11 Ved en tilladelse til byggeri bør det overvejes, om der skal stilles krav til en minimumsokkelkote.

4.17.12 Såfremt der planlægges for et område med fare for oversvømmelse, skal der foretages en koordinering mellem forskellige interessenter indenfor forsyningsområdet.

4.17.13 Ved etablering af afværgeforanstaltninger skal ske en afvejning mellem beskyttelsesbehov, økonomiske, rekreative, tekniske, natur- og miljømæssige forhold.

Afværgeforanstaltninger – Oversvømmelse fra grundvand
4.17.14
I forbindelse med ny planlægning i byområder, tekniske anlæg og arealer med ændret anvendelse, bør der altid stilles krav om, at de lokale forhold ift. terrænnært grundvand undersøges.

4.17.15 Lavbundsarealer kan indgå som bufferarealer til områder med skiftende vandstand, som følge af bl.a. regnvand, grundvand eller overfladevand.