Kolonihaver

I Kalundborg kommune findes der i dag kolonihaveforeninger fordelt på seks lokaliteter, fem i Kalundborg by og en i Høng. Alle eksisterende kolonihaver er udpegede som varige.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • borgerne fortsat kan have god adgang til åbent land og rekreative friluftsoplevelser tæt på deres bopæl
  • sikre mulighed for at etablere et tilstrækkeligt antal kolonihaver som supplement til etageboliger

Retningslinjer

4.22.1 De eksisterende kolonihaveområder fremgår af temaet kolonihaver på kortene 4.22.1.a.


Static-map

Static-map

Kort 4.22.1.a Eksisterende kolonihaveområder

4.22.2 Inden for BYOMRÅDE kan der udlægges arealer til kolonihaver.

4.22.3 Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne. Områderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha inkl. veje og fællesarealer, og husenes størrelse må ikke overstige 40 m².