Vækst - erhvervsudvikling og jobs

Det skal være attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i Kalundborg kommune.

Virksomhederne og skabelsen af flere arbejdspadser er et vigtigt element i kommunens fremtidige udvikling og bæredygtige vækst. Derfor skal rammerne for virksomhederne bedst muligt understøttes via vores erhvervsservice, den fornødne infrastruktur, de rette ressourcer samt adgang til kvalificeret arbejdskraft og viden.

Erhvervslivet spiller en stor rolle for udviklingen og skal ses i sammenhæng med arbejdskraften, uddannelsesinstitutioner, og de placeringsmuligheder virksomhederne efterspørger. En af de vigtigste ressourcer er arbejdskraft, og virksomhedernes produktivitet hænger sammen med arbejdskraftens kvalifikationer og kompetencer. Skal virksomhederne fortsat kunne skabe vækst og udvikling, så kræver det fokus på at sikre de rette rammebetingelser samt øge kvalifikations- og kompetenceniveauet.

Mål

  • Tiltrække kvalificeret arbejdskraft
  • Øget opkvalificering af ledige og beskæftigede målrettet virksomhedernes konkrete behov
  • Vækst i erhvervslivet ved at styrke de eksisterende virksomheders evne til produktivitet og værditilvækst
  • Tiltrække og udvikle nye virksomheder
  • Bedre adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, der styrker virksomhedernes produkt- og procesudvikling
  • Udvikle detailhandel og turisme til gavn for beskæftigelse og byliv
  • Flere unge i uddannelse og job
  • Flere udsatte borgere kommer med i arbejdsfællesskabet

For at nå disse mål, vil der i den kommende planperiode bl.a. blive arbejdet med:

Et kig op i de grønne trækroner

Erhvervsudvikling med fokus på fremkommelighed og stedbundne kvaliteter

I industriområdet ved Kalundborg by findes nogle af landets største energi- og procesvirksomheder, og en stor del af dem danner den internationalt kendte Industrielle Symbiose, hvor ressourcer udveksles mellem virksomheder til gavn for miljøet og bundlinjen.

Nyt erhvervsareal ved Kalundborg

Virksomhederne, eksisterende såvel som nye, kræver ofte meget plads, og i den sammenhæng er der udlagt et større sammenhængende erhvervsområde langs den kommende Kalundborgmotorvej. Den fremtidige placering ved motorvejen sikrer god fremkommelig, og med nærheden til den Industrielle Symbiose er der mulighed for at udveksle ressourcestrømme og skabe gode relationer på tværs af virksomheder.

Kvalitetskrav til bebyggelse og de omkringliggende arealer

Med en attraktiv placering langs motorvejen er der gode eksponeringsmuligheder, da erhvervsområderne langs den kommende motorvej bliver indgangen til Kalundborg by fra øst. For at skabe en pæn indgang til byen er det væsentligt at sikre kvalitet i bebyggelsen og de ubebyggede arealer direkte ud mod motorvejen – dette kan gøres gennem krav til arkitekturen og ved at give de ubebyggede områder herlighedsværdi gennem beplantning, landskabsarkitektur, natur- eller klimatilpasningsprojekter.

Gennem en holistisk tilgang, hvor erhvervsudvikling går hånd i hånd med med rekreative interesser, natur- og klimahensyn, har virksomhederne her en enestående mulighed for at realisere deres politik for samfundsansvar (Corporate Social Responsibility) til gavn for både virksomheden og lokalsamfundet.