Grundvand

Glas med vand

Drikkevandforsyningen i Kalundborg kommune varetages af 40 almene vandværker og ca. 290 ejendomme med vand fra egen brønd eller boring. Herudover er der ca. 50 erhvervsindvindere, der indvinder grundvand eller overfladevand fra søer eller vandløb.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • sikre god kvalitativ og kvantitativ tilstand i grundvandet inden 2027
 • arbejde for at beskytte grundvandet mod forurening i samarbejde med borgere, erhverv og andre myndigheder
 • undgå produktion af drikkevand ved rensning af grundvand for miljøfremmede stoffer
 • administrere grundvandstruende aktiviteter restriktivt i områder med særlige drikkevandsinteresser og sikre, at forureninger, der truer grundvandet, kommer under kontrol
 • sikre, at vandindvindingen foregår spredt under hensyntagen til naturinteresser, og at indvindingen er i balance med grundvandsdannelsen
 • arbejde for at begrænse indvindingen af grundvand til det nødvendige, og arbejde for, at erhverv kan forsynes med vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, hvor dette er muligt
 • sikre rent drikkevand af god kvalitet til borgerne
 • at der ikke bruges mere vand end nødvendigt
 • arbejde for en stor forsyningssikkerhed
 • arbejde for at fremme genbrug af vand, brug af sekundavand og vandbesparende teknologi

Retningslinjer

4.37.1 Indenfor Indvindingsoplande til almene vandforsyninger, Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), herunder Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal der tages særlige grundvandshensyn (se kort 4.37.a.) for at beskytte den nuværende og den fremtidige vandforsyning.

4.37.2 Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger bør så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse

4.37.3 I OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD må den planlagte eller eksisterende arealanvendelse ikke ændres, hvis ændringen vil medføre til en væsentlig fare for forurening af grundvandet

4.37.4 Boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger skal friholdes for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet

4.37.5 I OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD kan der ikke placeres særligt grundvandstruende aktiviteter, virksomheder og anlæg, jf. bilag 1 i Vejledning om krav til kommuneplanlægning i OSD og indvindingsoplande

4.37.6 Nye særligt grundvandstruende virksomheder skal, så vidt muligt, placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandsressourcen ikke er anvendelig til almen vandforsyning

4.37.7 Indvinding af overfladevand fra Tissø kan ske indenfor en øvre ramme på 7 mio m3 om året, samt vilkår om at vandstanden i Tissø ikke må variere udenfor nærmere fastsatte niveauer, af hensyn til tilstanden af de tilknyttede naturområder

4.37.8 Anvendelse af grundvand må ikke være til hinder for, at de statslige miljømål kan opfyldes

Statslige miljømål for grundvand

De konkrete miljømål for grundvand fremgår af Vandområdeplan 2021-2027 for Sjælland. Miljømålene omfatter blandt andet, at grundvandsforekomsterne skal være af god kvantitativ og god kemisk tilstand inden 2027.

God kvantitativ tilstand

God kvantitativ tilstand forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år, over en længere periode, ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource (vandbalance).

Grundvandstanden må heller ikke være udsat for menneskeskabte ændringer, som vil resultere i at:

 • tilknyttede overfladevandområder ikke kan opnå deres miljømål
 • der kan ske væsentlig forringelse af tilstanden for disse overfladevandområder
 • der kan ske en væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer, der er direkte afhængige af grundvandsforekomsten

Ændringer i strømningsretningen, som følge af ændringer i grundvandsstanden, må forekomme midlertidigt, eller konstant i et rumligt begrænset område. Sådanne ændringer må dog ikke medføre, at saltvand eller andet trænger ind, og må ikke medføre en vedvarende og klart defineret ændret menneskeskabt tendens i strømningsretningen.

God kemisk tilstand

God kemisk tilstand for grundvandsforekomster forudsætter at:

 • den elektriske ledningsevne ikke indikerer saltvandspåvirkning eller anden påvirkning
 • EU- fastsatte grundvandskvalitetskrav ikke overskrides
 • tilknyttede overfladevandområder kan opnå deres miljømål
 • der ikke kan ske betydende forringelse af den økologiske eller kemiske kvalitet for disse overfladevandområder
 • der ikke kan ske en betydende beskadigelse af terrestriske økosystemer, der er direkte afhængige af grundvandsforekomsten

Det er herudover et generelt miljømål, at udledning af forurenende stoffer til grundvand forebygges eller begrænses, og at enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af forurenende stoffer, hidrørende fra menneskelig aktivitet, vendes med henblik på at nedbringe forureningen af grundvand. Udgangspunktet for at vende opadgå-ende forureningstendenser er 75 % af kvalitetskravet eller tærskelværdien for det enkelte stof.

Se desuden generelle rammebestemmelser for grundvand.


Static-map

Kort 4.37.a. områder med drikkevandsinteresser, Områder med særlige drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme Indvindingsoplande