Fremtidens velfærd

Tre generationer sidder på en bænk

Kalundborg Kommune har fokus på at udvikle og forbedre bæredygtig velfærd både økonomisk, socialt og menneskeligt.

Velfærd handler om, at borgerne har mulighed for at leve et godt liv. Det gælder i dagligdagen, hvor de basale behov skal dækkes som eksempelvis affaldshåndtering, kollektiv transport og velfungerende offentlige institutioner, ligesom adgangen til kultur- og fritidstilbud bidrager væsentligt til den enkeltes oplevede velfærd.

Vi mener, at det gode liv formes i fællesskabet og at velfærden er noget, vi skaber sammen. Vi ser borgerne som ressourcefulde og ligeværdige aktører, og vi inviterer derfor borgerne til at deltage i skabelsen af bæredygtige velfærdsløsninger. Vores mål er klart; fremtidens velfærd skal gøre en mærkbar positiv forskel for alle børn, unge, voksne og ældre i Kalundborg kommune.

Mål

Af kommunalbestyrelsens Udviklingsstrategi fremgår de overordnede målsætninger for velfærdsområdet:

Læring og trivsel for alle børn

 • Alle børn er en del af et stærkt børnefællesskab
 • Dagtilbud af høj kvalitet, hvor alle børn trives, udvikles og lærer
 • Skoler af høj kvalitet skal styrke de unges muligheder for at gennemføre en uddannelse
 • Alle elever går i skole hver dag og bliver så dygtige, de kan
 • Børn og unge bliver så vidt muligt inddraget i beslutninger, der vedrører dem

Mestring af eget liv

Voksne borgere med behov for særlig støtte, oplever

 • At blive inddraget i formuleringen af egne mål og evaluering af indsatser
 • Øget kvalitet og sammenhæng i de indsatser der leveres
 • At blive støttet i at forbedre/vedligeholde evnen til at mestre eget liv
 • At få tilbud om meningsfuld beskæftigelse, fx i socialøkonomiske virksomheder

Sundhed

 • Udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor alle har mulighed for at leve et så sundt liv som muligt med fysisk, mental og social trivsel
 • Øge borgernes livskvalitet, social lighed i sundhed og antallet af gode leveår og med et særligt fokus på forebyggelse og rehablitering

Det gode og værdige ældreliv

 • Ældre i Kalundborg kommune skal kunne leve et værdigt liv, uanset boligform, psykisk eller fysisk formåen
 • Det gode og værdige ældreliv skal ske gennem samskabelse, hvor borgere, civilsamfundet, pårørende, frivillige, private og kommunale aktører i fællesskab skaber og faciliterer gode løsninger
 • Ældre borgere skal respekteres for deres forskellighed og selvbestemmelse, så de både kan leve det liv, de ønsker og samtidig bringe egne ressourcer i spil på flere måder

Kommunalbestyrelsen har endvidere vedtaget en række strategier og politikker med målsætninger, der vedrører forskellige grupper af borgere, se eksempelvis Strategi for det gode og værdige ældreliv eller Børn og ungepolitikken