Borgmesterens forord

En ny kommuneplan

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. december 2021 Kommuneplan 2021-2032 for Kalundborg kommune. En plan for hele kommunen, der sætter de fysiske rammer for bæredygtig vækst og udvikling i vores byer og lokalområder de næste 12 år.
Kommuneplanen tager afsæt i Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber.

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanens omdrejningspunkt er arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Med kommuneplanen har vi et rigtig godt redskab, der giver os et samlet overblik over de mange forskellige interesseområder, som vi skal have til at fungere sammen.

Kalundborg by oplever stor efterspørgsel på erhvervsarealer. Det er en positiv udvikling, som vi fortsat vil understøtte. For at beholde eksisterende virksomheder og for at tiltrække nye, må erhvervsarealerne matche virksomhedernes behov. Det er samtidig vigtigt at placeringen af virksomheder sker under hensyn til mennesker, natur og miljø. 

Med denne kommuneplan ønsker kommunalbestyrelsen for eksempel en omplacering af et disponibelt erhvervsområde beliggende i den sydlige del af Kalundborg by tæt på Årby. Samtidig giver vi vores bud på, i hvilken retning den fremadrettede udvikling skal ske, som det fremgår af afsnittet om erhvervsudbygning.

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for, at vores kommune fortsat er godt sted at bo og leve. Kommuneplanen indeholder retningslinjer og rammebestemmelser, der skal være med til at sikre udviklingen af bæredygtige boligområder.

Kommunalbestyrelsen vil med denne kommuneplan fortsætte indsatsen for, at flere får lettere adgang til at uddanne sig. Det er attraktivt at bosætte sig i et område med gode uddannelsestilbud, for det giver muligheder for den enkelte og liv i lokalområdet. Samtidig leverer uddannelsesinstitutionerne kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, som er en forudsætning for fortsat udvikling og innovation.

I 2019 blev planloven ændret, så kommuneplanen nu skal indeholde en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til mulighederne for udvikling af landsbyer. Kommunalbestyrelsen har arbejdet med udvikling af kommunens landdistrikter gennem flere år, så temaet er ikke nyt. Det nye er, at man i kommuneplanen skal angive, hvilke virkemidler, der tages i brug for at udvikle landsbyer med 200-1000 indbyggere. I Kalundborg kommune drejer det sig om 16 landsbyer. Kommunalbestyrelsen har prioriteret syv forskellige virkemidler på baggrund af igangværende indsatser og tidligere erfaringer. I dialog med lokalbefolkningen vil der blive arbejdet videre med disse virkemidler. Der skal ses på, hvilke der kan komme i spil for én eller flere af de 16 landsbyer og hvor virkemidlerne er relevante også for landsbyer med færre end 200 indbyggere.

Kommunalbestyrelsen har med sin udviklingsstrategi sat fokus på naturen. Kommuneplanens retningslinjer på naturområdet er præciseret og redegørelser justeret, så indholdet afspejler kommunalbestyrelsens målsætning om mere fokus på naturkvalitet, og målet om at få realiseret flere vådområder og mere skovrejsning, hvor både kommune, private og frivillige spiller en vigtig rolle.

I den kommende periode vil der blive iværksat forskellige tiltag, der skal sørge for at vi får mere og bedre natur i byerne, i det åbne land og i den våde natur. Ønsket er også at passe på og udvikle den sårbare natur. Stier og andre støttepunkter skal åbne både landskab og bynatur. Der skal med andre ord være gode muligheder for naturoplevelser, rekreation og friluftaktiviteter til glæde for borgere og besøgende.

Dit bidrag

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens plan, men vi ser den også som et fælles anliggende, hvor borgere, virksomheder, foreninger mm. spiller en afgørende rolle i få planen ud at virke til gavn for hele kommunens udvikling.

Forslag til Kommuneplan 2021-2032 var fremlagt i offentlig høring fra 12. august til 7. oktober 2021, og Kommunalbestyrelsen inviterede alle interesserede til borgermøde.

Ved udløbet af offentlighedsfasen var der indkommet 32 høringssvar. Alle høringssvar er samlet og behandlet i en hvidbog, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen på møde den 15. december 2021.

Hvad gælder for dit område

Kommuneplanen behandler mange temaer - går på tværs, i dybden og ser fremad, og er derfor også omfattende. Men vi ved også, at du har behov for konkret at kunne se, hvad der gælder for din ejendom. Det er der fortsat mulighed for.

 

Martin Damm

Borgmester