Spillehaller

I Kalundborg kommune kan der kun tillades spillehaller med gevinstgivende spilleautomater i Kalundborg centerområde. Undtaget er dog Højbyen, hvor der ikke kan etableres spillehaller.

Der tillades ikke spillehaller i øvrige centerområder og øvrige dele af kommunens bysamfund, bydele, landsbyer og bebyggelse i det åbne land i øvrigt.

Der kan tillades spillehaller med op til ti gevinstgivende spilleautomater. Publikumstiltrækning skal svare til almindelige butikker, og belastningen på omgivelserne i form af støj, parkeringskrav m.v. skal være ubetydelig.

Uanset ovenstående må spillehaller ikke ligge tæt på skoler og areal med andre offentlige formål, herunder kirker og kirkegårde. Spillehaller med gevinstgivende spilleautomater kan ikke etableres i områder med kommunale fritidsanlæg som eksempelvis parker, sports- og idrætsområder, idrætshaller, kolonihaver eller på campingpladser.

Det forudsætter en tilladelse fra spillemyndigheden at etablere nye spillehaller.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold