Strategisk planlægning for landsbyerne

Strategisk planlægning for landsbyerne er et nyt tema i kommuneplanlægningen i henhold til et nyt planlovskrav. Formålet er at understøtte landsbyernes udvikling.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Opretholde landsbyerne som attraktive områder
  • Understøtte lokale initiativer, der opretholder landsbyernes attraktivitet
  • Understøtte, at der findes møde- og samlingssteder i lokalområderne
  • Arbejde for bedre og lettere adgang til natur og landskaber og involvere borgerne i stiplanlægning
  • Understøtte aktive landsbyer, fx ved etablering af stiruter som rundture ved de enkelte landsbyer og ved etablering af større og mindre skovparceller i tilknytning hertil
  • Udvikle bæredygtig infrastruktur og forsyning, som understøtter bosætning og erhverv
  • Understøtte landsbysamfund udenfor fjernvarmeområderne i at skifte til bæredygtige opvarmningsformer

Retningslinjer

3.2.1 Landsbyerne, omfattet af strategisk planlægning for landsbyer, fremgår af kort 3.2.1.a.

3.2.2 Udvikling og fysisk planlægning af landsbyerne skal bygge på den enkelte bys stedbundne kvaliteter som f.eks. værdifulde kulturmiljøer, kulturhistoriske bevaringsværdier og særlige natur- og landskabsværdier.

3.2.3 Udvikling og fysisk planlægning af landsbyerne skal have fokus på at fastholde og styrke eksisterende møde- og samlingssteder, f.eks. ved at sikre gode fysiske forbindelser dertil. 

3.2.4 Relevante energiforsyningsselskaber skal inddrages i dialogen med borgerne for at afdække hvilken varmeforsyningsløsning, der er bæredygtig i det pågældende lokalsamfund.

3.2.5 Udviklingen af landsbyerne skal ske med udgangspunkt i lokalbefolkningens ressourcer og lokale kendskab til potentialer og udfordringer, der knytter sig til den enkelte by eller landsbyklynge.

3.2.6 Strategisk planlægning for landsbyerne skal løbende videreudvikles på baggrund af nye kortlægningsmuligheder og i samskabelse på tværs af det administrative, politiske og lokale niveau.


Static-map

Kort 3.2.1.a Landsbyer som er omfattet af strategisk planlægning for landsbyer.