Redegørelse for spildevand

Spildevandshåndtering varetages af det kommunale aktieselskab Kalundborg Forsyning A/S. Selskabet leverer kloakforsyning og spildevandsafledning for borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune. I Kalundborg Kommune er der i 2021 syv rensningsanlæg af varierende alder og kvalitet, som drives af Kalundborg Forsyning.

Industrien sætter sit præg på Kalundborg Kommune med bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, Equinor og Ørsted, der har deres produktion placeret i Kalundborg. Dette har givet Kalundborg Forsyningen mangeårig erfaring med avanceret spildevandsrensning, som stiller krav til moderne spildevandsfaciliteter.

Der er store udfordringer for spildevandsområdet i de kommende år. Både miljømæssigt i forhold til opfyldelsen af kravene i EU's vandrammedirektiv samt de øgede regnhændelser som følge af klimaforandringerne - og økonomisk i forhold til det omfattende vedligeholdelses- og renoveringsbehov på kloaker.

Spildevandsplan

Spildevandsrensningen i Kalundborg Kommune administreres efter den gældende spildevandsplan, som kan findes på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Spildevandsplanen beskriver nuværende og kommende kloakeringstiltag i byområderne, tiltag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land og den fremtidige anlægsstruktur. De planlagte tiltag er fastlagt ud fra afvejning af miljømæssige, tekniske og økonomiske forhold.

Fokus i spildevandsplanlægning

Kalundborg Kommune ønsker at fortsætte udviklingen af spildevandsområdet med henblik på at samtænke forskellige interesser, som f.eks. spildevandsplanlægning og klimatilpasning. Konsekvenserne ved stigende nedbør som følge af klimaforandringerne skal indtænkes i løsninger ved nybyggeri og byudvikling, f.eks. ved at have fokus på forholdet mellem befæstet areal og grønne arealer, naturlige vandveje og våde områder m.v. Der skal være fokus på at forny kloaksystemerne efter behov - og at håndtering af regnvand indtænkes i rekreative løsninger som supplement til traditionelle regnvandsledninger.