Rækkefølge for boligudbygning

Generelt gælder det, at byudvikling skal foregå indefra og ud, dvs at i princippet skal større boligudbygningsområder indenfor pågældende byområde være disponerede og byggemodning påbegyndt inden der lokalplanlægges for nye områder udenfor byområdet. Desuden skal arealer nærmest eksisterende byområde gå forud arealer beliggende fjernere, dog under hensyntagen til behovet for arealernes størrelse og anvendelse. Denne regel har særlig betydning i forbindelse med byudvikling indenfor samme bydel.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold