Boligområde (B)

Boligområder skal anvendes til helårs boligformål med de bebyggelsesformer, der er nævnt i de specifikke rammebestemmelser for det enkelte område.

Der skelnes imellem:

  • åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse
  • tæt-lav bebyggelse med tilhørende fællesarealer. Det kan være dobbelt-, række-, kæde- og klyngehuse i op til to etager og med lodret lejlighedsskel
  • etagebebyggelse defineret som bygninger i to eller flere etager med vandret lejlighedsskel

Som hovedregel kan boligområder også indeholde børneinstitutioner, fællesanlæg for områdets beboere og faciliteter til fritids- og kulturformål, som kan indpasses naturligt. Det kan i forbindelse med den enkelte bolig tillades, at der drives virksomhed inden for miljøklasse 1, når virksomheden ikke forårsager støj, trafik eller gener, som overskrider det normale for et boligområde. Det er en forudsætning:

  • at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom uden fremmed medhjælp
  • at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter som boligområde ikke brydes (herunder ved skiltning eller lignende)
  • at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder:

 

Links og dokumenter

> Miljøklasser