Redegørelse for erhvervsudbygning

Kalundborg Kommuneplan 2021—2032 skaber et planlægningsmæssigt grundlag for erhvervsbygningen i de kommende 12 år. Erhvervsudbygningen skal sikre tilstrækkeligt med erhvervsarealer til erhvervslivets behov i planperioden.

Behovet for nye arealer til erhverv er opgjort ud fra en analyse af restrummeligheden i eksisterende, kommuneplanlagte erhvervsområder. Restrummeligheden - her betragtet som omfanget af arealer disponible for ny erhvervsudbygning - er ikke væsentligt reduceret i planperioden, hvorfor der ikke kan redegøres for udlæg af nye erhvervsområder. I stedet for har Kalundborg Kommune valgt at omplacere et eksisterede disponibelt erhvervsområde på 50,2 ha i Kalundborg.

I Kalundborg er der brug for større, sammenhængende områder til erhvervsformål og de tungere miljøklasser (større industri). Det er vigtigt for fremadrettet at sikre udviklingsmulighederne for de større, arealkrævende virksomheder. De er desuden vigtige for symbiosepotentialet - dvs. muligheden for at medvirke i samarbejdet med områdets virksomheder om genanvendelse af hinandens restprodukter. De nye erhvervsområder imødekommer dette og har samtidig en attraktiv placering ved og tæt på den kommende Kalundborgmotorvej.

Behov for nye udlæg

Kalundborg

Kommunens behov for erhvervsarealer er dels vurderet ud fra erhvervslivets efterspørgsel og behov for arealer i Kalundborg Kommune, dels i forhold til den eksisterende restrummelighed og den geografiske placering af disponible arealer.


Kommuneplanforslaget lægger op til at omplacere et eksisterende erhvervsområde syd for Slagelsevej og i stedet udlægge to arealer til erhvervsudvikling i forlængelse af eksisterende erhvervsområder, øst for Kalundborg by. De nye erhvervsområder får en attraktiv placering ved og tæt på den kommende Kalundborgmotorvej.

Området (tidligere E05.E09), som omplaceres er stort erhvervsområde på 50,2 ha til tungere erhverv, herunder industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder og havneorienteret industri- og erhvervsvirksomhed. Området er på nuværende tidspunkt ikke forsynet med hverken forsyningsledninger eller infrastruktur, da det forudsætter et større planlagt vejanlæg, jf. nedenstående skitse. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer for det planlagte vejanlæg.

Kalundborg Kommune ønsker at udtage dette erhvervsområde, da der ses et større behov for og større aktualitet i at kunne udlægge erhvervsområder langs den kommende kalundborgmotorvej. Derudover ligger dele af det tidligere erhvervsområde inden for boringsnære beskyttelsesområder, som kan beskyttes ved en alternativ placering af erhvervsområdet.

Ved forrige revision blev der udarbejdet en supplerende undersøgelse af erhvervsarealer i Kalundborg, der nærmere beskriver baggrunden for udlæg af nye erhvervsarealer i den næste 12 årige planperiode, i tilknytning til Kalundborg by. Notatet er udarbejdet på baggrund af den metode, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet i publikationen "Vejledning om byvækst" fra 2017. Læs Notat om Erhvervsarealer i Kalundborg. Undersøgelsen redegjorde for, at der i Kommuneplan 2017 kunne udlægges et større sammenhængende erhvervsområde.

I planperioden for Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 er der dog kun udnyttet et areal på ca. 9,5 ha. af de disponible erhvervsområder i Kalundborg by. Det svarer til et årligt, gennemsnitligt forbrug på knap 2,5 ha i perioden 2017-2021. Af denne grund kan der ikke redegøres for at udlægge helt nye arealer til erhvervsudvikling.

Svebølle

Svebølle har potentiale som aflastningsområde for Kalundborg for stærkt transportafhængige erhverv på vej- og jernbanenettet - særligt i lyset af den planlagte opgradering af rute 23. I Svebølle er et relativt stort erhvervsareal nord for byen med restrummelighed til lettere erhverv. Der er gode muligheder for erhvervsudvidelser i tilknytning til Svebølle erhvervspark. Byen har fortsat disponible arealer til til både tungere og lettere erhverv, men det kan være relevant at overveje perspektiverne for yderligere udlæg fremadrettet.

Høng

Høng by har i kraft af sin nærhed til det sydlige motorvejsnet potentiale for erhvervsudbygning. Industriparken er et større erhvervsområde syd for byen med restrummelighed til både tungere og lettere erhverv. Der er fortsat stor restrummelighed i Høng og dermed udlægges der ikke nye erhvervsområder.

Gørlev

Gørlev by er beliggende ved rute 22 og har potentiale for erhvervsudbygning.

Ubby-Jerslev

Ubby-Jerslev har en stor restrummelighed i et erhvervsudlæg syd for byen. Der udlægges ikke nye erhvervsområder i Ubby-Jerslev.
Nedenstående tabel angiver oversigtligt restrummeligheden inden for de enkelte planområder.

Planområde Restrummelighed 2017 (ha) Restrummelighed 2021 (ha) Erhvervsudlæg ind/ud KP 2021 (ha) Restrummelighed  i KP 2021
Kalundborg 162,5 (145) 153 (145) - 8,5 ha stort areal af E05.K10, da det er et udpeget lavbundsareal 153 (136,5)
Svebølle 25,5 25,5   25,5
Høng 15,4 15,4   15,4
Gørlev 11,8 11,8   11,8
Ubby-Jerslev 9,6 9,6   9,6
I alt 224,8 215,3   215,3

For Kalundborg er restrummeligheden angivet med en parentes, hvilket angiver det reelle potentiale for erhvervsudbygning. Det skyldes, at erhvervsområderne øst for Kalundborg, langs den kommende motorvej, er pålagt forskellige hensyn, som gør, at en fuld udbygning ikke er mulig.

Dette skyldes:

  • at en del af området er omfattet af en 200 m bred reservation til anlægsområde for ny vej øst om Kalundborg til forbedring af rute 22 til højklasset vejforbindelse mellem Kalundborg, Slagelse og motorvej E20, og
  • at hensynet til kirkeomgivelserne (Tømmerup Kirke og Ubberup Valgmenighedskirke) skal indtænkes i den nærmere planlægning, fx mht. ind- og udsigtskiler, så oplevelsen af kirken ikke forringes.

Dertil kommer, at der er endnu uvist, hvordan en mulig Kattegatforbindelse påvirker de udlagte erhvervsområder.

Udbygningsområder

Kalundborg planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)

K04.E03

4,0

K05.E01

11,6

K05.E11

18,2

K05.E10

21,8

K05.E07

1,2

K05.E09

(Omplaceres og udlægges som to nye arealer på i alt 50,3 ha.)

50,2

K07.E02

13

I alt

122

I Kalundborg planområde omplaceres K05.E09 til to erhvervsområder, som får planrammerne K05.E09 og K05.E13. Et areal på knap 8,5 ha udtages af planrammen K05.E10, da området reelt set ikke kan bebygges på grund af udpeget lavbundsareal og beskyttet natur.

Svebølle planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
S1.E03 14,7
S2.E01 4,0
S3.E01 3,6
S5.E01 3,2
I alt 25,5

I Svebølle planområde er der ingen nyudlæg og de eksisterende erhvervsområder fastholdes. Der er en restrummelighed på 25,5 ha til erhvervsudbygning med lettere erhverv.

Høng planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
H1.E02 2,8
H1.E03 12,5
I alt 15,4

I Høng planområde er der ingen nyudlæg og eksisterende erhvervsområder er fastholdt. Der er restrummelighed på 15,4 ha til erhvervsudbygning af hhv. lettere- og tungere erhvervsvirksomheder.

Gørlev planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
G1.E06 1,1
G1.E07 1,2
G1.E08 9,5
I alt 11,8

I Gørlev planområde er der ingen nyudlæg og eksisterende erhvervsområder er fastholdt. Der er restrummelighed på 11,8 ha til erhvervsudbygning med lettere erhverv.

Ubby-Jerslev planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
U1.E01 9,6
I alt 9,6

I Ubby-Jerslev planområde er der ingen nyudlæg og eksisterende erhvervsområder er fastholdt. Der er restrummelighed på 9,6 ha til erhvervsudbygning med lettere erhvervsvirksomheder.

Behov for planlægning i kommende planperiode

Der kan blive behov for at tilpasse nogle af erhvervsområderne i Kalundborg efter større infrastrukturprojekter, som f.eks. Kattegatforbindelsen, hvis der i planperiode peges på én linjeføring for Kattegatforbindelsen.