K05.E13 - Kalundborg Øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K05.E13

 • Plannavn

  Kalundborg Øst

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Transport- og logistikvirksomheder, Produktionsvirksomhed

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebygget grundareal i m2

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv, herunder industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks bygningshøjde er 8.5 m, dog med mulighed for større bygningshøjde efter en konkret vurdering og såfremt, at det ikke vil påvirke indsigten til Ubberup Valgmenighedskirke væsentligt. Hele rammeområdet er omfattet af kulturhistoriske bevaringsværdier, som har til formål at sikre, at kirkerne og kirkeomgivelserne bevares som værdifulde bygninger i landskabet. Der skal derfor i den nærmere planlægning sikres indsigtskiler til Ubberup Valgmeninhedskirke, gerne set fra den overordnet infrastruktur. Derudover skal der tages hensyn til det værdifulde kulturmiljø for Ubberup Højskole med Valgmenighedskirke, nr. 317-1,. ved f.eks. at spejle den fine træallé ved kirken gennem en ny træallé i området. Området er en del af Kærby Enge, som er en åben bred ådal. Mod syd afgrænses området af jernbanen og mod nord afgrænses området af den kommende Kalundborgmotorvej. Cirka 1200 m syd for området ligger Kærby Å, som er del af et større udpeget lavbundareal. Det kan forventes, at der stilles højere arkitektoniske krav til den bebyggelse, som vil ligge direkte ud til den kommende motorvej. Området ligger på det nordlige højdedrag af ådalen og er udpeget som en del af det geologisk interessante landskab; Røsnæs. Der skal tages hensyn til de eksisterende terrænformer. Hvis muligt, må regnvand håndteres på overfladen. I den forbindelse er det vigtigt i den nærmere detailplanlæning at få kortlagt vandets naturlige vandveje, og så vidt muligt lade disse vandveje være friholdt for bebyggelse. Hermed bliver området mere robust mod fremtidens ekstreme vejr, samtidig med at der skabes bedre forudsætninger for blå/grønne, økologiske forbindelser. Inden for området ligger tre naturbeskyttede søer, som skal indtænkes i en økologisk forbindelse, jf. Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Eventuelle vandveje, våde områder (bluespots) og økologiske forbindelser skal samtænkes i en blå/grøn struktur, som bidrager til klimatilpasning, naturkvalitet og rekreativ anvendelse. Indenfor området er der to beskyttede diger, som skal bevares. Der kan kun forventes tilladelse til at bryde igennem digerne for at skabe vejadgang. Arealer, der er udpeget som §3-beskyttede naturtyper, må ikke bebygges.

 • Friarealer og beplantning

  Langs den nordlige afgrænsning skal der etableres et 20-30 bred beplantningszone, inden for hvilken der skal anlægges klynger af træer og buske. Beplantningen skal ikke være sammenhængende, da der skal tillades kig ud over ådalen, til virksomhederne og andre værdifulde kig m.v. Langs den vestlige afgrænsning skal der etableres en beplantningszone, som laver en blød overgang mellem erhvervsområdet og det værdifulde kulturmiljø/kirkeomgivelser for Ubberup Valgmenighedskirke Eksisterende læbælter og klynger af beplantning skal i deres helhed bevares af hensyn til de økologiske forbindelser. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

 • Miljøforhold

  Virksomheder i miljøklasse 1-6, dog med mulighed for miljøklasse 7 ved konkret vurdering iht. miljø og risikoforhold. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal have tilkørsel fra det tilgrænsende erhvervsområde mod vest (K05.E10) Evt. øvrig adgangsvej afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. En mindre del af området indeholder jernbanetracé. Langs denne kan der gælde deklarationslinjer, som skal respekteres.

 • Andet

  En del af området er udpeget som § 3-områder.

K05.E13