Vision og udvikling

Udvikling i balance

Flere virksomheder retter i disse år interessen mod Kalundborg, som et af Danmarks industrielle hotspots. Der bliver brug for nye erhvervsarealer med tilhørende forsyning og infrastruktur. Med denne udvikling følger ikke alene nye arbejdspladser i kommunen, men også mulighed for øget vækst og beskæftigelse i de eksisterende virksomheder.

Ligeledes ses interesse fra investorer, der ser muligheder i byudvikling og etablering af flere boliger. Der er også godt gang i grundsalget, og denne gunstige udvikling følges op af planlægning for nye spændende boligområder, hvor der bl.a. arbejdes med nye måder at tænke naturen ind i byen.

Netop naturen er også i fokus. Med afsæt i udviklingsstrategiens mål om mere natur, der skaber rekreative muligheder, bedre miljø og klimasikring vil der med kommuneplanens mål, retningslinjer og rammer blive arbejdet for at forbedre naturkvaliteten i byen og på landet. Nye naturområder vil blive realiseret de kommende år i samarbejde med lodsejere og andre interessenter.

Fra vision til synlige resultater

Kommuneplanen kan ses som en fælles platform, der beskriver de mange interesser og hensyn, der skal afvejes. Kommuneplanen viser også potentialerne, og mulighederne for at opnå synergieffekter, hvis et anlæg eller et område planlægges med blik for disse interesser. Kommuneplanen er med til at skabe det nødvendige overblik over indsatser og synliggøre de politiske mål for kommunens udvikling.

Kommunalbestyrelsens vision og udviklingsstrategiens målsætninger sætter således direkte aftryk i kommuneplanens mål, retningslinjer og rammer. Eksemplerne i afsnittet Bæredygtig udvikling illustrerer, at Kalundborg Kommune understøtter mange typer af indsatser og projekter i tæt samarbejde med forskellige aktører – for sammen at skabe bæredygtige resultater.

Mangfoldige ressourcer og fællesskaber på tværs

Bæredygtig udvikling forudsætter et godt samarbejde, der skaber holdbare og gode resultater for alle parter. Hvis vi for alvor vil skabe forandringer, må samarbejdet foregå på tværs af sektorer, faggrænser, aldersgrupper og geografiske afgrænsninger. Det kræver vilje og mod at gå nye veje, og indtræde i nye partnerskaber. 

Mange af udfordringerne, vi står overfor at skulle løse, er komplekse og forudsætter at alle gode ideer og kræfter bringes på banen. Her står vi heldigvis stærkt i Kalundborg kommune og kan trække på mange forskellige ressourcer og fællesskaber. Vi har mangeårige og gode erfaringer med samarbejde på tværs af sektorer. Det giver synlige og gode resultater, når offentlige og private parter går sammen om en fælles dagsorden.

En langsigtet planlægning

Kommuneplanens mål, retningslinjer og redegørelser fortæller, hvordan kommunalbestyrelsen ser på udfordringerne, hvad de ønsker fremmet og hvilke hensyn, der skal tages i den videre udvikling af kommunen.

Hovedparten af kommuneplanen handler om udvikling på den lange bane, og indsatserne for at nå de opstillede mål vil derfor i mange tilfælde ikke være synlige i den fireårige planperiode. Det gælder fx på naturområdet, hvor ønsket om at skabe mere og bedre natur kan være svært at indfri på relativt få år. Det samme kan siges om planlægningen, der skal løse klimaudfordringer, skabe gode rammebetingelser for at kunne gennemføre en uddannelse, eller øge folkesundheden. 

Den langsigtede planlægning, som kommuneplanen er udtryk for, baner vejen for visionen om Kalundborg som et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.