Natur og kultur

Gravhøj og blå  himmel

Natur og kulturarv generelt

Kalundborg Kommune skal gennem sin planlægning og administration af arealanvendelsen i byerne og på landet afveje hensynet til natur og miljø, herunder menneskers levevilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet. Landskaber og kulturmiljøer er sårbare, og risikerer let at blive ødelagt, når et område omdannes eller nye arealer udlægges til boligområder, erhverv eller tekniske anlæg. Bevaringsværdige bygninger, kirkeomgivelser og fortidsminder er en del af vores fælles kulturarv, som kommuneplanens udpegninger i form af kulturhistoriske bevaringsværdier, skal være med til at sikre. Beskyttelsesinteresserne spænder kort sagt vidt, og kan omfatte meget forskellige forhold. Det kræver en samlet vurdering og koordinering af de mange interesser for at gennemføre en bæredygtig arealplanlægning.

Kalundborg Kommune har fokus på at øge naturkvaliteten og håndtere miljø- og klimaudfordringer. Med denne kommuneplanrevision er der i temaerne om natur derfor lagt vægt på at der skal arbejdes på helhedsorienterede løsninger fx i forbindelse med genopretning af vådområder, hvor vandmiljø, klimatilpasning, natur og muligheden for friluftsliv tænkes sammen. Et andet eksempel er skovrejsning, der kan forbedre borgernes muligheder for rekreative oplevelser og aktiviteter, fx med bynære skove. Nye skove kan samtidig øge og styrke den biologiske mangfoldighed og beskytte grundvandet.

En anden planmæssig udfordring er kommunens kyster, hvor den tre km brede kystnærhedszone stiller skærpede krav til de planlægnings- og funktionelle begrundelser for arealudlæg for at beskytte og friholde kysterne, så de fortsat udgør landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi.

Planlovens regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion trådte i kraft den 1. februar 2018 og stiller krav om afværgeforanstaltninger og vurdering af hvorvidt et planlagt område vurderes at være udsat for oversvømmelse og erosion. Dette gælder ved planlægning af nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv. Med denne kommuneplanrevision afløser temaet ’Oversvømmelse og Erosion’ således temaet ’Klimatilpasning’. Målet med planlægningen er at imødegå fremtidens klimaændringer mest hensigtsmæssigt ved at forebygge og afbøde skadevirkninger af erosion samt øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand.