Kulturhistoriske bevaringsværdier

Hvid landsbykirke

Kulturhistoriske bevaringsværdier og beskyttelsesområder for kirkerne skal sikres. Formålet er at sikre de fredede og bevaringsværdige bygninger, samt den arkæologiske kulturarv mod forringelser og at sikre kirkeomgivelsernes betydning i landskabsbilledet, som hensyn til indsyn og udsyn til kirkerne og kirkeomgivelsernes udstrækning. Der foreligger en beskrivelse og fotodokumentation for hver bevaringsværdig bygning og for hver kirkes nær- og fjernpåvirkning af omgivelserne.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af kulturhistoriske bevaringsværdier, således at disse bevares

Retningslinjer

Kirkeomgivelser

4.16.1 Der er udpeget beskyttelsesområder omkring kirkerne Disse fremgår af temaet Kulturhistoriske bevaringsværdier på kortet 6.16.a

4.16.2 kirkeomgivelserne er områder af særlig betydning for oplevelsen af kirkerne i landskabet.

4.16.3 Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer.

4.16.4 Ved væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og lignende, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

Bevaringsværdige bygninger

4.16.5 Der er udpeget tre bevaringsværdige bygninger i Høng af Kulturstyrelsen jf. Bygningsfredningsloven. Disse fremgår af temaet kulturhistoriske bevaringsværdier på kortet 6.16.a.

4.16.6 Bevaringsværdige bygninger er bygninger med særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning. En udpegning af en bygning som bevaringsværdig omhandler alene bygningens ydre.

4.16.7 Nedrivning, ombygning og andre ændringer af bevaringsværdige bygninger må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Lokalplaner

4.16.8 Kirkeomgivelserne og de bevaringsværdige bygninger skal gennem udarbejdelsen af lokalplaner med bevarende bestemmelser sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne.

 


Static-map

Kort 4.16.a Kirkeomgivelse og Bevaringsværdige bygninger.