Kystnærhedszonen

Kystlandskab i Kalundborg

KYSTNÆRHEDSZONEN udgøres af alle arealer i landzone og SOMMERHUSOMRÅDER i en afstand af tre km fra kysten. KYSTNÆRHEDSZONEN er en planlægningszone, hvor der skal være særlige planlægningsmæssige og funktionelle behov for evt. etablering af bebyggelse.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • bevare kysterne, så de fortsat udgør landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi
  • fremme kvaliteten af den udvikling af bebyggelse og infrastruktur, som nødvendigvis må ligge i kystnærhedszonen, herunder at indpasse den i forhold til de landskabelige, naturmæssige og friluftsmæssige interesser
  • udviklingen af turisme og de rekreative områder langs kysterne respekterer og tager udgangspunkt i de natur- og landskabsmæssige værdier i kystnærhedszonen
  • sikre offentlig adgang til kysterne

Retningslinjer

Generelt

4.7.1 KYSTNÆRHEDSZONEN er vist på kortet og omfatter LANDZONE og SOMMERHUSOMRÅDER indtil 3 km fra kystlinjen.


Static-map

Kort 4.7.a. Kystnærhedszonen

4.7.2 Kystnærhedszonen skal søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering.

4.7.3 Inden for KYSTNÆRHEDSZONE kan der undtagelsesvis udlægges nye BYOMRÅDER, såfremt der kan godtgøres et særligt planlægningsmæssigt behov. Nye BYOMRÅDER skal fortrinsvis udlægges umiddelbart bag eksisterende BYOMRÅDER. Der kan som hovedregel ikke placeres større tekniske anlæg i zonen. Ferie- og fritidsanlæg skal placeres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse og i overensstemmelse med retningslinjerne vedrørende sommerhuse og rekreative struktur. Der kan placeres anlæg eller bebyggelse, som er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den enkelte jordbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet. Der kan desuden etableres veje, stiforbindelser og rekreative støttepunkter.

4.7.4 I KYSTNÆRHEDSZONE skal der i forbindelse med lokalplanlægning redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne og ved bygningshøjder over 8,5m skal årsagen til den større højde begrundes.

4.7.5 Inden for kystnærhedszonen må der ikke udlægges udviklingsområder, der går ind over udpegninger til eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort.

4.7.6 Større beplantninger inden for kystnærhedszonen kan etableres, hvis det kan ske på en måde, så den landskabelige oplevelse af kysten styrkes.

Søterritoriet

4.7.7 Der må ikke i KYSTNÆRHEDSZONE planlægges for eller placeres anlæg eller bebyggelse på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet. Undtaget herfra er trafikhavne og andre overordnede trafik- og forsyningsanlæg. Andre trafik- og forsyningsanlæg samt lystbådehavne skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og i forhold til kommuneplanens øvrige retningslinjer vedrørende Oversvømmelse og Erosion.

Kystbeskyttelse

4.7.8 Ny kystbeskyttelse kan alene etableres efter at kommunen har meddelt tilladelse. Kystbeskyttelse skal ske så skånsomt som muligt for kystmiljøet og de rekreative værdier og i overensstemmelse med kommunes øvrige retningslinjer vedrørende Oversvømmelse og Erosion. 

Kystnær byzone

4.7.9 Ny bebyggelse skal indpasses i den kystlandskabelige helhed, og der skal tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne.

4.7.10 Nye udlæg til beboelse i byzone skal fastholdes til helårsbeboelse. Vision og udvikling

4.7.11 Offentligheden skal sikres adgang til kysten.

4.7.12 Der udlægges ikke nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Henvisninger

Der henvises i øvrigt til retningslinjerne for SOMMERHUSOMRÅDER, feriehoteller og campingpladser