Værdifulde kulturmiljøer

Frue Kirke - Esbern Snarres kirke

Der er udpeget VÆRDIFULDE KULTURMILJØER både i byområder og det åbne land. Afgrænsningen af VÆRDIFULDE KULTURMILJØER i det åbne land er overtaget fra det tidligere Vestsjællands Amts Regionplan 2005-2016. I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der tilføjet afgrænsninger og beskrivelser af VÆRDIFULDE KULTURMILJØER i flere af kommunens byområder.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af de kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer i byerne såvel som i det åbne land
  • indsatsen retter sig mod sporene efter menneskers virksomhed i alle perioder, fra forhistorisk tid og middelalder til nyere tid og nutiden
  • formidling af kommunens kulturhistoriske værdier styrkes og udvikles i en mangfoldighed af metoder, der tilgodeser forskellige målgrupper
  • de kulturhistoriske helheder i det åbne land og byerne kortlægges, beskrives og sikres
  • vurdere behovet for at fastholde de særligt bevaringsværdige træk ved kulturmiljøerne gennem udarbejdelse af lokalplaner med bevarende bestemmelser
  • der identificeres, udpeges og evt. etableres særlige oplevelsesruter i særligt karakterfulde og smukke landskaber og kulturmiljøer
  • udgive foldere, opstille informationstavler og/eller på anden måde videreformidle kulturmiljøerne i og til de der bor i og besøger kulturmiljøerne

Retningslinjer

4.15.1 Der er udpeget en række VÆRDIFULDE KULTURMILJØER, som enten er kulturhistoriske helheder, enkeltelementer eller strukturer, der er væsentlige at sikre. Disse fremgår af temaet Værdifulde kulturmiljøer på kortet 4.15.a.

4.15.2 Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.l. samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som VÆRDIFULDE KULTURMILJØER, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

4.15.3 Ved opførelse af bygninger eller væsentlige om- og tilbygninger, ved etablering af tekniske anlæg samt ved terrænændringer og skovrejsning i de udpegede områder skal der vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdige værdier og sammenhænge.

4.15.4 Der kan efter Kommunalbestyrelsens skøn udarbejdes lokalplaner med bevarende bestemmelser så betids, at kulturmiljøerne sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne.

4.15.5 Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg mv. i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer skal der vises særlige hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.

4.15.6 Det er hensigten at anvende fredningsinstrumentet i naturbeskyttelsesloven til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige beskyttelseshensyn.

 


Static-map

Kort 4.15.a. VÆRDIFULDE KULTURMILJØER

Links og dokumenter

> Værdifulde kulturmiljøer

> Samlet PDF