Redegørelse for arealer til større husdyrbrug

Formålet med udpegningerne er at sikre en hensigtsmæssig placering af husdyrbrugenes anlæg i forhold til infrastrukturen, herunder især i forhold til større fælles biogasanlæg, som vil skulle aftage husdyrgødningen. Udpegningerne vil samtidigt kunne bidrage til en hensigtsmæssig placering i forhold til byvækst samt beskyttelsesinteresserne i det åbne land, herunder særligt landskabs-, natur- og miljøinteresser, hvilket er med til at sikre investeringssikkerheden for nyetablerede større husdyrbrug.

Baggrunden for udpegning og retningslinjer er at landbrugsloven i forlængelse af aftalen om Grøn Vækst er ændret, så grænsen for hvor mange dyreenheder, der maksimalt må være pr. bedrift, er ophævet. Endvidere er der i landbrugsloven nu også åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner. Muligheden indebærer, at husdyrproduktionen vil kunne samle egentlige produktionsenheder i klynger, herunder klynger omkring fælles biogasanlæg.

Afskaffelsen af maksimalkravet til dyreenheder, som hidtil har været på 750 dyreenheder pr. bedrift, kan medføre, at en bedrift får en større lokal belastning i form af bl.a. lugtgener, ammoniak og øget transport til og fra bedriften. Den samlede bygningsmasse vil også kunne blive betydeligt større, således at der i det åbne land vil kunne opstå meget store husdyrbrug med industriel karakter.

Retningslinjernes betydning

Der er alene tale om en positivudpegning af områder til lokalisering af nye større husdyrbrug, som etableres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Udpegningen er således ikke en egentlig arealreservation, men et kort som ejere af husdyrbrug kan vælge at forholde sig til ved placering af driftsbygninger og driftsanlæg og hermed få større sikkerhed for bedriftens udviklingsmuligheder. Det er væsentligt at bemærke, at eksisterende husdyrbrug kan udvide efter gældende lovgivning.

Reguleringen af husdyrbrug, herunder reguleringen efter husdyrbrugloven, er den samme, uanset om husdyrbruget ligger inden for eller uden for de udpegede arealer. Etablering eller udvidelse af store husdyrbrug vil fortsat kræve en godkendelse efter husdyrbrugloven, der beror på en konkret vurdering.

Udpegningen af områder til placering af nye større husdyrbrug, som etableres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, angiver således, hvor det kan være hensigtsmæssigt at placere nye større husdyrbrug ud fra de valgte lokaliseringsfaktorer og ikke, hvor det alene er muligt. På de arealer hvor der er et stort sammenfald af positive faktorer, og hvor der tillige ikke er sammenfald med Særlige Drikkevands-interesser, Kulturmiljøer og Kystnærhedszonen, vil der som udgangspunkt være bedre mulighed for udvikling af nye større husdyrbrug.

Definition og oprindelse

Udpegningen er foretaget med det udgangspunkt at nærhed til potentielle større fælles biogasanlæg kan være en fordel for større husdyrbrug. Derudover er der med den nuværende tilgængelige teknologi og lovgivning de bedste investeringsmuligheder i en vis afstand til byområder og naturområder samtidig med at brugene er placeret steder, hvor landskabet er robust i forhold til store anlæg. Yderligere er det sikret, at der ikke er sammenfald med områder med Særlige Drikkevandsinteresser, Kulturmiljøer og Kystnærhedszonen. Udgangspunktet er således en positivudpegning, der viser, hvor det er hensigtsmæssigt at placere nye større husdyrbrug.

Kortet viser derfor:

  • Områder hvor afstanden til arealer til potentielle større fælles biogasanlæg er under 10 km
  • Områder hvor afstanden til habitatområder er over 500 m
  • Områder hvor afstand til centerbyer er over 1200 m og over 800 m fra anden byzone/sommerhusområde
  • Områder hvor landskabet er robust i forhold til store anlæg

Konkret er områder til placering af nye større husdyrbrug udpeget, hvor der er størst sammenfald af ovenstående positive faktorer, og hvor areal er beliggende uden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser, Værdifulde kulturmiljøer og Kystnærhedszonen.

I kommunen er der en række arealer, der udtages fra positivområderne, da de gennem bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven og husdyrbrugloven er omfattet af en række restriktioner, der betyder at de ikke er særligt gunstige områder til etablering af nye husdyrbrug. Arealerne omfatter følgende udpegninger: Fredede områder, 50 meter omkring byzone, fremtidig byzone og sommerhusområde, 50 meter til lokalplanlagte områder, Byområder, Afgrænsede landsbyer, Skovområder, § 3-områder, Internationale naturbeskyttelsesområder, Fortidsminde beskyttelseslinjer, Strandbeskyttelseslinjen, Sø- og Åbeskyttelseslinjer samt Lavbundsarealer. I forhold til investeringssikkerheden er disse områder som udgangspunkt ikke egnede til nyetablering af større husdyrbrug.

Nærhed til biogasanlæg er et af parametrene i udpegningen. Der tages udgangspunkt i de udpegede egnede arealer til nye større fælles biogasanlæg.

For større husdyrbrug kan et samarbejde med et biogasanlæg være en fordel fordi kvælstofudnyttelsen i gødningen kan øges væsentligt og gødningsøkonomien samt udbytterne dermed forbedres. Biogasanlæg kan desuden fungere som en effektiv central til fordeling af næringsstoffer. Med fællesanlæg fås en effektiv og billig omfordeling af næringsstoffer mellem brug med for meget gødning til brug med for lidt. Herudover giver et biogasanlæg mulighed for produktion og indtjening på produktion af energiafgrøder.

I Særslev er der i dag et eksisterende biogasanlæg. Anlægget er dimensioneret efter de lokale ressourcer og afsætningsmuligheder. Nærhed til anlægget i Særslev indgår derfor ikke i udpegningen.

Behov for planlægning i kommende planperiode

Udpegningen blev indført ved den forrige kommuneplansrevision og Kalundborg Kommune har i indeværende planperioden ikke fundet behov for at revidere udpegningen.

Baggrund for mål

Målene er dannet på baggrund af statslige interesser.