Lavbundsarealer

De udpegede lavbundsarealer kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske udvaskningen af næringsstoffer til havmiljøet og forbedre naturindholdet i området, dertil kan vådgøring af organiske jorde være et virkemiddel i forhold til CO2-lagring. Arealerne skal friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens §35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at den naturlige hydrologi kan genskabes.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • fremme muligheden for, at den naturlige hydrologi kan genskabes på lavbundsjorder for at mindske udvaskning af næringsstoffer og forbedre naturindholdet og binde CO2
  • vådgøring af lavbundsarealer skal indgå som virkemiddel i indsatsen for at forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder
  • skabe helhedsorienterede løsninger i forbindelse med genopretning af vådområder, hvor vandmiljø, klimatilpasning, natur og muligheden for friluftsliv samtænkes

Retningslinjer

Lavbundsarealer

4.10.1 LAVBUNDSAREALER, der er potentielt egnede som vådområder fremgår af temaet Lavbundsarealer på kort 4.10.a. LAVBUNDSAREALER kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, forbedre naturindholdet i området og/eller medvirke til klimatilpasningsindsatsen. Der gælder dog særlige regler for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor disse vil blive berørt af genopretning af vådområderne

4.10.2 LAVBUNDSAREALER må ikke inddrages til byzone og overgå til andre formål, såsom byudvikling, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe vådområder

4.10.3 LAVBUNDSAREALER skal friholdes for byudvikling, da der er øget risiko for forhøjet vandstand, og byudvikling i øvrigt kan forhindre, at vådområderne gøres mere våde som en del af klimatilpasningindsatsen

4.10.4 I landzonen skal LAVBUNDSAREALER friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens §35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at den naturlige hydrologi kan genskabes

4.10.5 Kommunalbestyrelsen vil gennem administration af støtteordninger fremme driftsformer og en arealanvendelse, der i høj grad tager hensyn til, at der kan ske en tilbageholdelse af kvælstof og etablering af nye naturarealer på de udpegede lavbundsarealer.

Potentielle Lavbundsarealer

4.10.6 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER fremgår af temaet Potentielle Lavbundsarealer på kortet 4.10.a.

4.10.7 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER omfatter lavbundsarealer, som kan have betydning for kommunens naturnetværk.

4.10.8 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder.


Static-map

Kort 4.10.a. LAVBUNDSAREALER og POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER