Redegørelse for campingpladser

Af Kalundborg Kommunes turistpolitiske redegørelse fremgår det, at Kalundborg kommune er en af Sjællandsregionens største campingkommuner. Dermed er camping er en af kommunens turistmæssige styrkepositioner med ikke mindre end ni campingpladser alle placeret i kystnærhedszonen.

Kvaliteten af campingpladserne er imidlertid stærkt svingende. Hertil kommer, at campingpladser ofte er fanget i en ’investeringsfælde’, hvor der på den ene side er behov for massive investeringer bare for at kunne leve op til omverdenens stigende forventninger, uden at der på den anden side er udsigt til så store omsætningsstigninger, at det vil kunne forrente investeringen.

Af disse grunde – og fordi der er behov for en samlet udvidelse af kommunens overnatningskapacitet – er det en højt prioriteret målsætning i kommunens turismestrategi at hjælpe kommunens campingsektor til at konsolidere sig og gennemføre en kvalitetsudvikling af campingproduktet.

De største og bedst drevne pladser vil formentlig have de bedste chancer for at gennemføre en sådan kvalitetsudvikling. Det er vigtigt, at kommunens administration og planlægning af campingområdet bygger på en forståelse af, at denne proces skal have plads til at forløbe. Herunder, at selv om kvalitativ udvikling er hovedmålet, så vil en sådan ofte forudsætte eller gå hånd i hånd med udvidelser af kapacitet og omsætningsniveau.

I kommuneplanen er der rammer for hver eksisterende plads ud fra ovenstående princip om at støtte en kvalitetsudvikling i sektoren. Rammerne er fastlagt ud fra de enkelte områders sårbarhed, herunder landskabets bæredygtighed. Hvor rammen overstiger den eksisterende kapacitet, og hvor der er konkrete planer om udvidelse, er baggrunden beskrevet under lokale forhold – se nedenfor.

Kommunen vil se positivt på ønsker om udvikling af eksisterende campingpladser og anlæggelse af nye pladser, for så vidt som disse er forretningsmæssigt velbegrundede og kan gennemføres uden negative konsekvenser for natur, landskab og lokalsamfund.

Der er ikke fastlagt nogen maksimumgrænse for, hvor store campingpladser må blive. Hensynet til fx natur- og kulturinteresser samt adgangen til området sætter dog grænser for størrelsen af den enkelte campingplads. Ifølge campingreglementet kan der kun etableres nye campingpladser på minimum 100 campingenheder, men såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan mindre pladser etableres.

Kommunen vil være imødekommende over for ønsker om vintercampering, vinteropbevaring af campingvogne og opstilling af glampingtelte samt ønsker om opførelse af campinghytter og trætophytter på eksisterende campingpladser.

Anlæg i kystnærhedszonen

Kommunens største turistmæssige potentialer ligger, som det også påpeges i den turistpolitiske redegørelse, i kommunens natur – herunder primært kysterne. For campingpladser er den kystnære placering en funktionel nødvendighed. Turisterne skal ikke blot kunne nå badestrande og andre kystoplevelser så tæt på overnatningsstedet som muligt. Campingpladserne skal også – for at være attraktive – opleves som en del af en større helhed, der signalerer kystferie, badeferie, aktiv ferie i kystnaturen, afslapning ved vandet etc.

Etablering af nye campingpladser uden for kystnærhedszonen kan ikke udelukkes, og kommuneplanen hindrer da heller ikke dette. Men en placering indlands er næppe et alternativ for dem, der vil overtage eller udvide en plads i kystnærhedszonen.

I alle de tilfælde, hvor kommuneplanen indeholder rammer for udvidelse af eksisterende campingpladser, er der tale om pladser beliggende i kystnærhedszonen. Der er i alle tilfælde tale om udvidelser af eksisterende pladser, som kan ske i respekt for den kystnære beliggenhed.

Lokale forhold

Rammerne for udvidelse af følgende campingpladser er videreført fra Kommuneplan 2009-2021:

  • Urhøj Camping. Mulighed for udvidelse til 400 pladser

  • Bjerge Sydstrand, Solholm. Mulighed for udvidelse fra ca. 100 pladser til 200

  • Vesterlyng Camping. Mulighed for udvidelse til 450 pladser

  • Reersø Camping. Mulighed for udvidelse til 200 pladser

  • Elverdamsgården. Mulighed for udvidelse til 100 pladser.

Kommuneplanen giver mulighed for en mindre udvidelse af Elverdamsgården (rammeområde K12.R01) fra 60 til 100 pladser.

For Vesterlyng Camping ved Havnsø (rammeområde S6.R03) er udvidelsesrammen fra Kommuneplan 2017-2028 på 450 campingenheder videreført. Der er i dag 418 campingenheder. Pladsen er den største i kommunen. At styrke denne plads er et led i kommunens ønske om at samle turismeanlæg i de turismerelevante lokalsamfund.

Urhøj Camping kan udvides fra de nuværende 223 pladser til 400 pladser. Dette forudsætter dog afklarede spildevandsforhold, der kan håndtere en udvidelse på forsvarlig vis.

Kommuneplanen giver mulighed for en mindre udvidelse af Reersø Camping (rammeområde G4.R03) mod vest, fra 181 til 200 pladser. Pladsens beliggenhed i tilknytning til landsbyen Reersø begrænser udvidelsesmulighederne til denne retning.

Området er en del af udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø nr. 309-3 (Halvøen Reersø), hvor udpegningsgrundlaget er:

  • halvøens bølgede agerland uden udflyttede gårde og husmandssteder

  • den tætte, afgrænsede bebyggelse i landsbyen og langs vejen mod havnen

  • strandengene omkring Vejlen og Flasken og på skifterne

  • resterne af stendiget, der afgrænser strandengene fra hals

Kulturmiljøet er bl.a. sårbart mod bebyggelse uden for den afgrænsede landsby.

Kommuneplanen åbner mulighed for, at udvidelsen kan ske på grundlag af landzonetilladelse under vilkår af, at der kun foregår teltslagning og at der ikke etableres faste installationer. Dette særligt med henblik på at sikre kulturmiljøinteresserne, men det vurderes samtidig, at de nævnte vilkår også vil sikre hensynet til kystlandskabet.

En anden campingplads, hvor der er mulighed for udvidelse er Solholm camping ved Bjerge Sydstrand (rammeområde G4.R02). Kommuneplanen muliggør en udvidelse fra de nuværende 100 campingenheder til 200 campingenheder. Muligheden skal ses i lyset af kommunens ønske om, på baggrund af den turistpolitiske redegørelse, at også de mindre pladser i begrænset omfang skal sikres naturlige udvidelsesmuligheder. Pladsens beliggenhed i SOMMERHUSOMRÅDE betyder, at udvidelsen kun kan ske inden for det nuværende areal, væk fra kysten, hvorfor denne ikke vil blive påvirket ved en realisering.