Feriehoteller

Marehalm i solnedgang

Kalundborg Kommune ønsker at muliggøre en ambitiøs udvidelse og forbedring af kommunens hotelkapacitet. Målene er derfor begrundet i den turistpolitiske redegørelse der fremhæver, at kommunens turismemæssige styrker og potentialer lægger et godt grundlag for udvikling af erhvervsturisme og en enestående kystnatur og gode faciliteter for kystferieturisme.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • fremme udbygning af kommunens hotelkapacitet under hensyntagen til natur- og landskabsværdier samt trafikale og andre belastninger af lokalsamfundet
 • skabe forudsætninger for at udnytte et af kommunens største turismemæssige potentialer – udvikling af erhvervsturisme
 • bidrage til et bedre og bredere udbud af overnatningsformer til feriegæster

Retningslinjer

Lokalisering

4.19.1 Feriehoteller kan etableres i BYOMRÅDE. Uden for BYOMRÅDE kan feriehoteller kun etableres i områder til feriehoteller. Disse fremgår af temaet Feriehoteller på kortet 4.19.1.a.

4.19.2 Nyudlæg af områder til feriehoteller skal være i overensstemmelse med intentionen i planlovens kystbestemmelser, og det skal ved planlægningen dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde i forhold til områdets rekreative anvendelse.


Static-map

Kort 4.19.1.a. Områder til feriehoteller uden for BYOMRÅDER

Rammer for etablering/udvidelse

4.19.3 Udbygningen af feriehotelkapaciteten uden for byerne kan kun ske inden for rammerne anført i nedenstående oversigt over lokale anlægsønsker og -projekter.

4.19.4 Kommuneplanen udlægger følgende områder til feriehoteller, idet rammer for udbygningen er anført ved hvert projekt med tal for de samlede antal sengepladser efter etablering/udvidelse. Rammen er opdelt på delområder, som afspejler de forskellige turismemæssige potentialer i kommunen, og den er fastlagt under hensyntagen til områdernes sårbarhed. Rammen indeholder eksisterende såvel som planlagte og helt nye anlæg. Hoteller inden for BYOMRÅDE i Kalundborg By, Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle er ikke omfattet af rammen.

Storebæltskysten og Røsnæs:

 • Området ved Mullerup Havn kan anvendes til hotel- og feriecenter med op til 350 sengepladser med tilhørende fællesfaciliteter. Samlet antal sengepladser: 350 (G4.R15).
 • På Ugerløse Motel- og Feriecenter ved Græsmark muliggøres en udvidelse med maksimalt 40 ferieboligenheder. Samlet antal sengepladser: 160 (K12.R03).
 • Ved Årbyhus/Pionergården er der udlagt et område med mulighed for udvidelse i begrænset omfang, snævert afgrænset omkring det eksisterende bygningskompleks, og med muligheder for tilpasninger af de landværts bygningerne. Samlet antal sengepladser: 200 (K12.R11).
 • Inden for området Klintegårdens jorder, kan der planlægges nærmere for feriecenter i overensstemmelse med fredningsforholdene. Planlægning vil forudsætte et kommuneplantillæg. Samlet antal sengepladser: 450 (K12.R07).

Sejerø:

 • Der er udlagt et område til ferie- og konferencefaciliteter på Sejerø Havn Samlet antal sengepladser: 60 (S5.R01)

Høng/Gørlev/Ubby-Jerslev:

 • Birkendegård. Feriehotellet skal etableres i eksisterende bygninger. Samlet antal sengepladser: 20 (Ikke afgrænset)
 • Falkenhøj (Sæbygårdsalle 9, 4291 Ruds Vedby). Ferie- og konferencehotellet skal etableres i eksisterende bygninger. Samlet antal sengepladser: 50 (25 dobbeltværelser) (H3.R02)

Rammer for antal sengepladser uden for BYOMRÅDER:

Område Ramme for sengepladser,  inkl. eksisterende Eksisterende sengepladser og planlagte konkrete udvidelser, jf. nedenstående
2. Storebæltskysten og Røsnæs  1.354  1.120 (*)
3. Sejerøbugten og Saltbæk Vig  300  300
5. Åmosen  100  0
8. Det åbne land  180 130
9. Øerne  60  60

(*): Forventet ramme for eventuelt hotelbyggeri ved Klintegården medtaget. Se redegørelsen.

4.19.5 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Rammer for etablering/udvidelse i Byområder

4.19.6 I BYOMRÅDER fastlægges maksimale enhedsstørrelser for nye feriehoteller samt for udvidelse af eksisterende feriehoteller således:

 • Kalundborg By: ingen maksimal størrelse
 • øvrige byer: 300 sengepladser