Natur- og fredningshensyn

Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 skal respekteres, herunder skal enge, heder, strandenge og overdrev i byzone og sommerhusområder, så vidt muligt sikres. Det samme gælder for udpegede arealer inden for GRØNT DANMARKSKORT, som har til formål at sikre bedre og større sammenhængende naturområder.

Natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, bør i videst muligt omfang bevares som grønne elementer med høj naturkvalitet i de udbyggede rammeområder.

Se i øvrigt retningslinjer for naturbeskyttelse og Grønt Danmarkskort i kommuneplanens hovedstruktur.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold

Links og dokumenter

> Naturbeskyttelsesloven