Større solcelleanlæg i det åbne land

I Kalundborg Kommunes planstrategi sættes der fokus på klima og energi, og dette fokus er nu fulgt op af en klimaplan i 2013. Ved at opstille mål og retningslinjer for solceller på terræn bidrager kommuneplanen til at skabe mulighed for en CO2 neutral energiproduktion. Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2021 Kommuneplan tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2028 for større solcelleanlæg i det åbne land. Retningslinjerne er implementeret i Kommuneplan 2021.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • solcelle- og solfangeranlæg bidrager til at nedbringe udledningen af drivhusgasser for Kalundborg kommune.
  • placeringen af solcelle- og solfangeranlæg understøtter det langsigtede helhedsperspektiv i klima- og energiplanlægningen
  • sikre en hensigtsmæssig placering af større solcelle- og solfangeranlæg i forhold til landskab, natur og kulturmiljøer
  • større solcelle- og solfangeranlæg udgør en væsentlig del af kommunens samlede bidrag af solenergi

Retningslinjer

Definition på solcelleanlæg det åbne land

4.35.1 Større solcelleanlæg defineres som udgangspunkt som anlæg på over 400 kW svarende til et areal på ca. 1,2 ha (ekskl. omgivende beplantning).

Fremtidig planlægning for større solcelleanlæg i det åbne land

4.35.2 Ved planlægning for større solcelleanlæg på terræn skal der tages visuelle hensyn til nabobeboelser samt landskabelige, naturmæssige, jordbrugsmæssige, kulturhistoriske værdier, herunder kirkeomgivelser og kulturmiljøer.

4.35.3 Større solcelleanlæg på terræn i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder skal vurderes under hensyn til de interesser, der skal varetages her. 

4.35.4 Større solcelleanlæg på terræn skal så vidt muligt indpasses i landskabets karakter under hensyn til det enkelte områdes oplevelsesmuligheder, nøglekarakteristika og tilhørende  anbefalinger.

Placering, udformning og drift af større solcelleanlæg i det åbne land

4.35.5 Afstanden fra anlægget til naboarealer skal være minimum 100 meter. Dette afstandskrav kan dog øges afhængigt af naboarealernes anvendelse og beror på en konkret vurdering.

4.35.6 Ved placering af større solcelleanlæg skal det sikres, at fremtidig byudvikling ikke bliver begrænset.

4.35.7 Anlægget skal være ensartet i sin opsætning, og udformning af panelrækkerne skal være orienteret i forhold til større, eksisterende strukturer.

4.35.8 Stativer med paneler må ikke overstige 3,5 meter i samlet højde over terræn og panelerne skal være ikke-reflekterende.

4.35.9 Nødvendige serviceveje skal etableres så pleje og vedligehold af anlægget sikres. Plejen af anlæggets jord skal foregå ved ekstensiv drift ved afgræsning eller ved høslet.

4.35.10 Sikkerhedsmæssig hegning omkring anlæggene skal som hovedregel etableres på indersiden af læhegnet og hæves forneden så vildtet kan passere uhindret.

4.35.11 I forbindelse med opførelse af hvert anlæg skal der udarbejdes en plan for afvikling, nedtagning og skrotning af anlægget efter anlæggets levetid ophører.

Fokus på lokalsamfundet

4.35.12 Planlægningen skal have fokus på at inddrage lokalsamfundet. Anlæg skal bidrage positivt med tiltag til gavn for lokalsamfundet og samtidig styrke og fremhæve den eksisterende natur, øge biodiversiteten og skabe rekreative værdier.

Naturindhold, beplantning og biodiversitet

4.35.13 Der skal etableres afskærmende beplantning omkring et solcelleanlæg. Eksisterende læhegn og beplantning skal som udgangspunkt bevares.

4.35.14 Nyetablerede læhegn skal udelukkende bestå af en blanding af træer og buske. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende og egnskarakteristiske arter. Plantebæltet skal etableres senest ved ibrugtagning af solcelleanlægget.

4.35.15 Beplantningen skal efter fem vækstsæsoner fremstå sammenhængende og dækkende.

4.35.16 I ansøgningen, skal der redegøres for hvordan anlæg og pleje kan øge biodiversiteten med hensyn til den lokale natur. jf. med fokus på retningslinje 3.35.12

Forbedring af forsyningsinfrastruktur i det åbne land

4.35.17 Infrastrukturen til eksisterende elnet skal sikres fx ved at etablere en transformerstation i forbindelse med anlægget.

4.35.18 Der skal lægges vægt på at skabe synergi og forbedring af den samlede forsyningsinfrastruktur, så som kloakering, digitalt netværk, fjernvarme ol. i forbindelse med opførelse af solcelleanlæg i det åbne land.

Rammebestemmelser

Eksisterende rammeområder til solenergianlæg i gældende kommuneplan fastholdes, jf.

  • Område 1: Rammeområde S1.T02 nord for Svebølle
  • Område 2: Del af rammeområde U1.E01, syd for Ubby
  • Område 3: Rammeområde H1.T01 vest for Høng
  • Område 5: Rammeområde K12.T04 syd for Lerchenborg, Asnæs

Static-map

Kort 4.35.a. OMRÅDER TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

Se i øvrigt rammebestemmelser for tekniske anlæg.