Redegørelse for landområde

Planlægningen af det åbne land er en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse. De primære benyttelsesinteresser i det åbne land er jordbrug og skovbrug. Disse interesser skal afvejes i forhold til beskyttelsesinteresserne og de rekreative interesser. Derudover er det åbne land under pres fra byudvikling og infrastrukturanlæg.

Bolig

Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhvervet, som uanset retningslinjer i kommuneplanen har ret til at opføre erhvervsmæssigt nødvendig byggeri. Det åbne land skal som hovedregel friholdes for ny boligbebyggelse, men der kan ske en vis udbygning i udkanten af landsbyer eller landsbylignende bebyggelse eller huludfyldning indenfor bebyggelsen. Der skal dog altid tages hensyn til det stedlige miljø og det lokale landbrugserhverv. Der kan herudover opføres ny bebyggelse, hvis boligen skal benyttes i forbindelse med generationsskifte eller til en medhjælper, eller hvor en bolig genopføres efter f.eks. brand, storm eller hærværk samt hvor boligens tilstand rimeliggør en nedrivning og genopførelse i stedet for renovering.

Erhverv

Ved afgørelsen af en sag om bygningsmæssig etablering eller udvidelse af en virksomhed i det åbne land skal sagen vurderes i forhold til de interesser, som er nævnt i retningslinjerne, og der kan stilles betingelser i forbindelse med en eventuel tilladelse. Virksomheders etablering i nybyggeri og/eller udvidelse af eksisterende bygninger vil normalt kunne tillades i begrænset omfang, når der er tale om mindre virksomheder eller virksomheder med lokalt tilhørsforhold.

En række virksomheder uden for BYOMRÅDE har allerede inden 1. januar 1985 investeret i etablering af et større anlæg eller i væsentlige udvidelser af de bygningsmæssige rammer, som de oprindeligt flyttede ind i. Ofte er etableringen og udvidelsen sket i tillid til, at der heller ikke fremover ville ske en begrænsning af de videre udvidelsesmuligheder.

Der kan være særlige tilfælde, hvor bygningsmæssige udvidelser af sådanne virksomheder kan tillades. Dette kan fx være tilfældet, hvis der er tale om renovering/udskiftning af bygninger, som oprindeligt har tjent til den aktuelle produktion, hvis der er tale om mindre virksomheder, der gennem en årrække har opbygget en lokal kundekreds, og som vil miste denne ved en eventuel flytning, eller hvis der er tale om virksomheder, som vanskeligt kan indpasses i BYOMRÅDE.

Landskab

Landzonen er således inddelt i SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDSKABER og LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER. I SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDSKABER vil der være øget krav til indpasning i landskabet af bebyggelse og anlæg. I planlægningen skal der i øvrigt tages hensyn til Landskabskarakterområderne og deres bærende elementer.