Naturbeskyttelse

Nærbillede af Engelskgræs

For at beskytte naturen er der udpeget arealer og opstillet retningslinjer, der gælder for kommunens naturområder og for den måde naturen forvaltes på. Arealudpegningen og retningslinjerne skal sikre, at større sammenhængende naturområder bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv for at styrke biodiversiteten. Der er tale om områder beskyttet af dansk lovgivning og EU-direktiver. Dertil kommer kommunens økologiske forbindelser og områder med særligt værdifuld natur. Disse områder er samlet i et Grønt Danmarkskort, der fungerer som en samlende helhedsplan for Kalundborg Kommunes særligt værdifulde natur.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelsen af det naturlige dyre- og planteliv, herunder at det samlede areal af beskyttede naturtyper og småbiotoper opretholdes og om muligt øges
  • kvaliteten af naturværdier generelt er forøget og lever op til gunstig bevaringsstatus indenfor Natura 2000-områderne
  • arbejde for at fastholde og udbygge mangfoldigheden i natur samt fremme det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder
  • etablere spredningsveje for dyr og planter mellem naturområderne, så den biologiske mangfoldighed fremmes
  • arbejde for at øge befolkningens forståelse for og adgang til naturen og friluftslivet, under hensyntagen til naturens bæreevne, herunder at skabe større ejerskab til de naturlige og landskabelige værdier
  • foretage en naturkvalitetsplanlægning og gennemføre en samlet naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder samt kortlægge, prioritere og øge plejeindsatsen for naturarealer og de økologiske forbindelser

Retningslinjer

Grønt Danmarkskort

4.9.1 GRØNT DANMARKSKORT er en helhedsplan for Kalundborg Kommunes særligt værdifulde naturområder. GRØNT DANMARKSKORT består af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Natur, der indgår i GRØNT DANMARKSKORT, ses at være særlig værdifuld ved f.eks. at have stor biodiversitet, at skabe mulighed for at udvide eller forbinde eksisterende naturområder og/eller at kunne bidrage til andre formål som f.eks. klimatilpasning, friluftsliv og rekreation m.v. GRØNT DANMARKSKORT ses på kort 4.9.a.

4.9.2 Naturindsatser og naturprojekter skal forsøges prioriteret og gennemført i områder, der er beliggende indenfor GRØNT DANMARKSKORT, da den særligt værdifulde natur i Kalundborg Kommune hermed styrkes eller øges.

4.9.3 Inden for GRØNT DANMARKSKORT må der ikke ske indgreb i form af byudvikling, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter.

4.9.4 For naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser gælder, at der ikke kan tillades indgreb, der tilsidesætter beskyttelseshensynene i områderne. Beskyttelseshensynene kan kun tilsidesættes i det omfang særlige samfundsmæssige eller planlægningsmæssige hensyn taler for det, eller hvis det sker i forbindelse med projekter, der har til formål at forbedre naturtilstanden i et større område elle forbedre offentlighedens adgang.

4.9.5 Naturforvaltning søges samlet indenfor den særligt værdifulde natur og de potentielle naturområder. Etablering af nye levesteder for dyre- og planteliv kan ske i områder, der grænser op til eksisterende naturområder, i områder, der for længere tid udtages af jordbrugsdrift, og i områder i tilknytning til landsbyer, hvor der gøres en særlig indsats for at forbedre offentlighedens rekreative muligheder.

4.9.6 Nogle eksisterende og potentielle naturområder og forbindelser, der indgår i GRØNT DANMARKSKORT, kan også findes i andre temaer som f.eks. SKOVREJSNING. Fremgår et område under både GRØNT DANMARKSKORT og et andet tema, betyder det, at området er særligt værdifuldt eller har særligt potentiale til at skabe sammenhæng til andre naturområder eller andre formål som f.eks. klimatilpasning, friluftsliv og rekreation m.v.

4.9.7 Udpegning af arealer til GRØNT DANMARKSKORT skal være foreneligt med Forsvarets nuværende og fremtidige operative aktiviteter.

Grønt Danmarkskort - områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

4.9.8 Udpegede OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERRESSER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 4.9.a. OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER omfatter kerneområder i kommunens natur og udgøres af Natura 2000-områder på land, særligt værdifulde § 3 beskyttede arealer, særligt værdifuld skov og særligt værdifulde, naturfredede områder.

4.9.9 Inden for OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER skal det sikres, at kvaliteten af naturområderne bevares.

Grønt Danmarkskort - potentielle naturområder

4.9.10 POTENTIELLE NATUROMRÅDER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 4.9.a. POTENTIELLE NATUROMRÅDER er de øvrige § 3 beskyttede arealer, skovarealer som mangler biodiversitet, samt arealer, der pt. er udpeget som råstofgraveområde, og som på sigt kan blive værdifulde naturområder som følge af efterbehandlingsplaner.

4.9.11 Inden for POTENTIELLE NATUROMRÅDER skal der skabes forbedringer i de eksisterede og nye naturarealer, som kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse. Det vurderes at de potentielle naturområders biologiske mangfoldighed i mange tilfælde kan forbedres gennem relativt simple driftstiltag.

Grønt Danmarkskort - økologiske forbindelser

4.9.12 ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 4.9.b. ØKOLOGISKE FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet skal fremmes, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger.

4.9.13 Inden for de ØKOLOGISKE FORBINDELSER må der ikke ske byudvikling eller anlægges veje og tekniske anlæg, hvis dyr og planters spredningsmuligheder forringes. Er det ikke muligt at placere byudvikling og anlæg af veje og tekniske anlæg uden for økologiske forbindelser, skal der indtænkes anlæg som faunapassager og/eller erstatningsbiotoper i det konkrete projekt for fortsat at sikre dyr og planters spredningsmuligheder.

4.9.14 Inden for de ØKOLOGISKE FORBINDELSER skal der skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.

Grønt Danmarkskort - potentielle økologiske forbindelser

4.9.15 Udpegede POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 4.9.b. POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet skal fremmes, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger

4.9.16 Inden for de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende skal det tilstræbes, at der i de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.


Static-map

Kort 4.9.a. Grønt Danmarkskort, opdelt i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturinteresser.

 

 


Static-map

Kort 4.9.b. Grønt Danmarkskort, opdelt i områder med økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

4.9.17 Inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) (se kort 4.9.b) må der ikke gives tilladelse til planer og aktiviteter, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde negativt, dvs. forringer forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen. For Ramsarområderne skal myndighederne i forbindelse med tilladelser, dispensationer eller godkendelser administrere, så beskyttelsen af områderne fremmes.

4.9.18 Planforslag og ansøgninger om konkrete anlæg eller byggerier, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde, skal vurderes, og det skal godtgøres, at der ikke sker negativ påvirkning af naturtyper eller levesteder for de arter, området er udpeget for, eller at planlægningen på anden måde har negativ indvirkning på de arter, området er udpeget for.

4.9.19 Inden for Natura 2000-områderne tilstræbes det, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget beskyttes og fremmes i medfør af Natura 2000-handleplanerne.

 


Static-map

Kort 4.9.c. Natura 2000-områder

Beskyttede naturtyper

4.9.20 På arealer beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af naturarealet ikke ændres uden kommunens forudgående dispensation.

Naturkvalitet og -forvaltning

4.9.21 Kommunens naturforvaltningsindsats vil have fokus på at skabe øget naturkvalitet. Det gælder for kommunens egne arealer, for områder omfattet af vandområdeplaner og Natura-2000 planer samt Grønt Danmarkskort. Naturforvaltningen omfatter også bynær natur for at opnå en synergi mellem naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser.

4.9.22 Naturforvaltning kan også omfatte pleje af kulturhistoriske anlæg (gravhøje mv.), der i denne sammenhæng plejes til gavn for både kultur- og naturmæssige interesser.

4.9.23 Der er mulighed for at anvende fredningsinstrumentet i naturbeskyttelsesloven til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres gennem administration af anden lovgivning.

Naturpark Åmosen

4.9.24 Naturpark Åmosen omfatter et område omkring Åmose Å-systemet fra Undløse i øst til Storebælt i vest. Her skal kulturværdierne bevares og sikres og naturværdierne styrkes. Nye anlæg og bebyggelse til formidling og friluftsaktiviteter kan indpasses under hensyntagen til områdets natur- og kulturværdier m.v. Området fremgår af kort 4.9.c.

 


Static-map

Kort 4.9.d. Naturpark Åmosen