Infrastruktur - sammenhæng, netværk og forbindelser

En velfungerende infrastruktur er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Bedre vej- og stiforbindelser kan løse en lang række af kommunens grundlæggende udfordringer. Vi vil blandt andet forbedre adgangen til den kollektive trafik, understøtte miljørigtig transport, øge folkesundheden, skabe større trafiksikkerhed og understøtte et aktivt friluftsliv. I forhold til erhvervslivet er det centralt, at vi udvikler vores infrastruktur, så virksomhedernes medarbejdere ikke oplever barrierer i den daglige transport til og fra arbejde. Det skal være attraktivt at drive virksomhed her i kommunen. Vi vil arbejde for at både den digitale og den fysiske infrastruktur understøtter, at flere virksomheder vælger at etablere sig i kommunen, og at borgerne har mulighed for høj livskvalitet.

Storbyers tæthed og infrastruktur giver automatisk god adgang til jobs, kulturtilbud og serviceydelser generelt. Ved at arbejde strategisk med udvikling af kommunens digitale og fysiske infrastruktur kan vi skabe løsninger, som modvirker de udfordringer, der kan være ved at befolkningstætheden i Kalundborg kommune er relativt lav.

Mål

  • Udvikle en bæredygtig infrastruktur som understøtter erhvervsudvikling og bosætning
  • Sikre god digital infrastruktur i hele kommunen
  • Fleksibel kollektiv trafik i hele kommunen der understøttes af nye smart-teknologier
  • Stier og stiruter, der fremmer sikker trafik til og fra skole, arbejde, fritidsinteresser og giver lettere adgang til den kollektive trafik
  • Få flere til at vælge cyklen som dagligt transportmiddel

For at nå disse mål, vil der i den kommende planperiode bl.a. blive arbejdet med:

Hænder på cykelstyr

Nye cykelstier

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 en cykelstiplan for hele kommunen, der skal bidrage til at opfylde kommuneplanens mål om at forbedre, udbygge og vedligeholde stinettet i kommunen. Målet er at sammenbinde og udbygge det eksisterende cykelstirutenet, så der bliver et trygt, sikkert og sammenhængende stirutenet for skolebørn, pendlere m.fl.

En af strækningerne, der ventes anlagt i den kommende planperiode er en cykelsti, der skal gå fra Ubby til Ugerløse. Strækningen på ca. 4 km, kobler sig til hovedvejen (Rute 22), og giver mulighed for at benytte cyklen som dagligt transportmiddel til uddannelse/arbejde i Kalundborg, Høng eller Gørlev. For de to førstnævnte er der desuden muligheden for at opnå togforbindelse. Projektet ventes udført i 2024.

Et andet eksempel er cykelstien mellem Havnsø og Føllenslev. Denne ventes udført i 2023. Strækningen er på ca. 3 km, og vil bidrage til en mere sikker skolevej for elever fra Havnsø, der skal til Firhøjskolen. Der findes i forvejen cykelsti fra Føllenslev til Firhøjskolen, så med den nye cykelsti bliver skoleelever, der bor i Havnsø koblet på den sikre skolevej.

Synergieffekter

Cykelstien mellem Havnsø og Føllenslev er et godt eksempel på, hvordan etableringen af en relativ kort strækning kan skabe en større, sammenhængende stiforbindelse, der kobler flere mindre landsbyer sammen. På den måde bliver der skabt lettere adgang til de offentlige og private serviceydelser, der findes i nabolandsbyerne. Gode stiforbindelser er med til at understøtte udviklingen af landsbyer (se også tema om Strategisk planlægning for landsbyer).

De to eksempler på nye cykelstier, der kobler sig til eksisterende infrastruktur, illustrerer hvordan flere interesser kan blive tilgodeset samtidig. Det gælder uanset om der er tale om etablering af et helt nyt stiforløb eller om man anlægger en sti, der kobler eksisterende stier sammen.

For begge stier gælder således at de også bidrager til at gøre Kalundborg mere attraktiv for cykelturister, særligt forbindelsen fra Føllenslev til Havnsø er interessant, da den kobler sig til Istidsruten.

Nærbillede af gadeskilt med navnet Byvej

Planer for infrastruktur

I den kommende planperiode vil der blive arbejdet med forskellige indsatser, som skal styrke sikker og effektiv infrastruktur.

Infrastrukturplan for Kalundborg by

I 2021-22 udarbejdes en ny infrastrukturplan for Kalundborg by. Planen for Kalundborg by har 4 hovedfokusområder: bilfremkommelighed, byudvikling, trafiksikkerhed og klimavenlig transport. Planen skal give kommunalbestyrelsen et kvalificeret afsæt for at prioritere nye sammenhængende infrastrukturprojekter.

Analyse af behovet for pendler og lastbilparkering

Kalundborg Kommune vil analysere behovet for pendler-parkeringspladser og lastbil-parkeringspladser. Arbejdet omfatter også en analyse af godsstrømme, med henblik på at kunne anvise ruter, så tunge transporter sker på veje med en velegnet bæreevne.

Ladestandere til elbiler

De kommende år etableres der el-ladeinfrastruktur langs de kommunale veje for at imødekomme et stigende antal elbiler på vejene. En centralt placeret ladeinfrastruktur langs de kommunale veje vil kunne give en lynhurtig opladningstid på få minutter.

Luftfoto med markering af Kalundborg motorvejens forløb

Planlægning af Kalundborgmotorvejens færdiggørelse

Kalundborgmotorvejens 3. og sidste etape indebærer en udbygning af den eksisterende ca. 20 km lange strækning mellem Regstrup og Svebølle til motorvej samt anlæg af en ny ca. 10 km lang motorvej mellem Svebølle og Kalundborg.

Med færdiggørelsen vil der være motorvej på hele strækningen mellem Kalundborg og København.

Byggeriet forventes påbegyndt senest i 2025.

Luftfoto af Kalundborg og fjorden

Kattegatforbindelsen

For Kalundborg Kommune vil en Kattegatforbindelse få stor betydning i forhold til, hvordan kommunen er struktureret og vil kunne struktureres i fremtiden. En Kattegatforbindelse åbner op for såvel muligheder som for udfordringer inden for by, land, miljø, natur, kultur, bosætning, trafik og erhverv. Kalundborg Kommune vil arbejde for, at en mulig Kattegatforbindelse får størst mulig værdi for Kalundborg Kommune, og vil spille ind med vigtig lokal viden i projektet.

I den kommende planperiode forventes det, at forundersøgelserne af en Kattegatforbindelse er tilvejebragt, og de forskellige linjeføringskorridorers tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser er belyst. Formålet med forundersøgelserne er at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb, herunder forhold om anlægsøkonomi, finansiering, organisering, trafik, miljø, anlægsteknik, samfundsøkonomi mv.

Forundersøgelserne er en fælles opgave for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Finansministeriet, Trafik-, Bygge- og Bolig-styrelsen, Sund & Bælt og Vejdirektoratet, der er tovholder på opgaven.