Støjende fritidsanlæg

Begrebet støjende fritidsanlæg dækker anlæg for udøvelse af motorsport, herunder friluftsanlæg for skydesport og andre typer sportsbetonede fritidsaktiviteter, hvor de benyttede maskiner ikke er neddroslede.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • behovet for støjende fritidsaktiviteter tilgodeses gennem planlægning
  • styre udviklingen i antal og placering af støjende fritidsanlæg til sport og konkurrence i form af knallertbaner, motocrossbaner, gokartbaner og skydebaner

Retningslinjer

4.25.1 Støjende fritidsanlæg fremgår af temaet Støjende Fritidsanlæg på kort 4.25.a.

4.25.2 Etablering af støjende fritidsanlæg kan kun ske på baggrund af nærmere planlægning afhængig af aktivitetens omfang og under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området.

4.25.3 Støjende fritidsanlæg af samme type (fx to motocrossbaner) skal være geografisk spredt for at sikre et tilstrækkeligt brugeropland. Den geografiske spredning skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og skal koordineres med nabokommunerne. Forskellige typer af støjende fritidsanlæg skal søges placeret samme sted, hvis det er miljømæssigt muligt.

4.25.4 Ved placering af støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes, idet kommunen kun undtagelsesvis vil tillade en overskridelse af disse værdier, se i øvrigt retningslinjen vedr. støj.

Skydebaner

4.25.5 For skiveskydebaner gælder, at der i det åbne land, kun kan etableres kortdistancebaner (25 og 50 m) sammen med en langdistancebane. For skive- såvel som flugtskydebaner gælder, at der skal være mindst ca. 10 km t il nærmeste tilsvarende bane. Afstandskravet kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering. Se i øvrigt retningslinjen vedr. støj.

Motorsportsanlæg

4.25.6 Der kan ikke etableres automobilsportsbaner, speedwaybaner/motorcykelbaner og baner til roadracing i kommunen, da der ikke er egnede lokaliteter.

4.25.7 Andre motorsportsanlæg, såsom motocrossbaner, gokartbaner og knallertbaner kan lokaliseres under hensyntagen til en hensigtsmæssig geografisk spredning og de øvrige retningslinjer for støjende fritidsanlæg.

Paragliders m.m.

4.25.8 Fritidsaktiviteter af støjende karakter i kystområder, såsom optræk af paragliders vil ikke kunne tillades.

Jetski 

4.25.9 Der kan ikke forventes tilladelse fra kommunen til brug af jetski i søer eller tidligere grusgrave. 


Static-map

Kort 4.25.a. Støjende fritidsanlæg.