Flere borgere i kommunen - et godt sted at bo og leve

En vigtig forudsætning for, at Kalundborg kommune fortsat udvikler sig positivt og bæredygtigt, er at fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye.

Fremgang i antallet af borgere sker let i de perioder, hvor erhvervslivet vækster og nye arbejdspladser skabes. Når adgang til job i perioder er mindre, er det andre parametre, der får såvel nye som allerede etablerede borgere til aktivt at vælge at bo i Kalundborg kommune. Her er netværk og relationer afgørende, det skal være attraktivt ikke blot at bo, men også at leve i Kalundborg kommune.

Mål

  • Flere boligformer, der opfylder nutidige ønsker til størrelse, pris, kvalitet, beliggenhed og ikke mindst mulighed for fællesskab
  • En dækkende vifte af velfærdstilbud, der imødekommer borgernes ønske om det hele og trygge liv for alle aldersgrupper
  • Mere synlige attraktive fritids- og kulturtilbud, der faciliterer skabelsen af netværk og etablering af relationer og medvirker til, at flere oplever kultur og natur i hverdagen

For at nå disse mål, vil der i den kommende planperiode bl.a. blive arbejdet med:

Tegning af pakhuset i Havneparken i Kalundborg

Tegning arbejdet af CEBRA Architecture

Udvikling af Havneparken

Siden 2015, da siloen på havnefronten i Kalundborg blev revet ned, er der skabt en attraktiv Havnepark, der binder byen og havnen sammen. Den inddragende proces med byens borgere og foreninger, har resulteret i at Havneparken er forankret socialt og kulturelt.

Omdannelsen af Havneparkens har været udviklet gennem 3 delprojekter:

Den centrale plads

Området er en åben plads til både events og dagligdags udfoldelse, som knytter sig til by- og havnemiljø. På de grønne arealer er der plads til aktiv udfoldelse, legeplads, volleybane, scene og storskærm til arrangementer, m.m.

Kajkanten

Renovering af kajkanterne fra øst og til lystbådehavnen i vest, med promenade langs vandet, giver mulighed for ophold, fiskeri, fritids- og lystsejlads. I forbindelsen til den centrale plads er det gjort muligt at komme tættere på vandet og benytte badezonen.

Aktivitetszonen

I den østlige ende af Havneparken er der etableret nybygget fælleshus, som indeholder et picnicrum, offentlige toiletter og café. Derudover er der plads til nye aktiviteter på de åbne grusarealer hvor også den interaktive aktivitetsvæg findes.

Pakhuset

I den kommende periode skal der videreudvikles på Pakhuset. Der søges om støtte til at omdanne Pakhuset til kulturhus, som kan understøtte aktiviteterne på den centrale plads. Ligeledes vil der i forbindelse med renovering af lystbådehavnen, blive arbejdet på en multihavn med roligt vand, skibbro og aktiviteter i vandet.

Målet er at skabe bedre rammer for alle de eksisterende aktiviteter på lands og til vands, men samtidig kunne tiltrække nye aktiviteter for både foreningslivet, skoler, erhverv, turister og den daglige bruger af byens rekreative pladser.

I omdannelsen lægges der vægt på fleksible løsninger, sådan at Skibbroen giver mulighed for en videreudvikling af aktiviteterne i Havneparken.

Med afsæt i de allerede etablerede delområder, har kommunen i 2019-2020 haft en inddragelsesproces i forbindelse med skitseringen af de ydre værker til lystbådehavnen. For fortsat at skabe ejerskab blandt byens borgere, vil denne inddragelsesproces danne rammerne for det detaljerede skitsearbejde med den nye Skibbro, og de aktiviteter der er mulighed for i havnebassinet.

Billeder af landskabselementer på Herredsåsen

I den nordlige del af Kalundborg by ligger Herredsåsen, som er et stort område til boligudvikling. Området byder på store landskabelige herlighedsværdier af forskellig karakter – fra storslåede udsigter fra åsens højderyg til et interessant dallandskab med moser og søer.

Udviklingen af boligområdet tager udgangspunkt i at fastholde og styrke de stedbundne kvaliteter som særligt værdifulde natur- og landskabsrum, kultur- og fortidsminder, værdifulde kig og væsentlig grønne forbindelser og stier, og dermed skabe større spillerum for boligudviklerne til at præge udformningen af selve bebyggelsen.

Boligdrømme på Herredsåsen

Målet er at skabe en fleksibel plan, som varetager nogle væsentlige principper, og som kan imødekomme forskellige boligdrømme.

At sikre nogle væsentlige landskabs- og naturhensyn har en værdi i sig selv, men det skaber samtidig store herlighedsværdier og rekreative muligheder for såvel nuværende som nye beboere i området. Det forventes, at det eksisterende plangrundlag for boligudviklingen på Herredsåsen vil blive opdateret i den kommende planperiode i henhold en ny helhedsplan for Herredsåsen.

Tegning med dispositionsplan for området mellem Klosterlunden og Kåstrup

I den østlige del af Kalundborg, nord for Holbækvej, med adgang fra Klosterlunden og i retning mod Kåstrup, findes et nyt byudviklingsområde med en blanding af rækkehuse og etagehuse. Se dispositionsplanen her.

Det er tanken at udvikle et grønt byområde på grundlag af områdets eksisterende terræn, bevoksning og vådområder. Disse elementer styrkes i en struktur, hvor grønne bånd med bakker og dale, adskiller boligområderne i overskuelige enheder. Denne grønne struktur underbygges gennem tværgående passager. Mod det åbne land, i respektfuld afstand fra Kåstrup landsby, plantes et kraftigt skovbælte, som udgør byområdets grønne ryg og som skaber ledelinjer for dyr og planter.

 Bydelen vil indeholde minder fra det nuværende landbrugslandskab i form af udvalgte bygningsfaciliteter fra gårdene, haveanlæg med træplantninger, levende hegn, stengærde og vandhuller. Der vil blive anlagt cykelstier med forbindelse til Kalundborg Midtby og til de mange kolonihaver i området. Bebyggelse i området vil blive opført ud fra betragtninger om lavt klimaaftryk mht. lægivende plantninger, høj bebyggelsestæthed og skabelse af cirkulære stofkredsløb med fokus på lokal genanvendelse.

Centralt i Høng foreslås det store erhvervsareal “Invacaregrunden” ved Østergade omdannet til boliger og lettere erhverv.

Området omdannes til en bymæssig parkorienteret bebyggelse, der kan berige Høng Bymidte med grønne arealer og ved at blive koblet til Bygaden. Bebyggelsen langs Østergade er udpeget som bevaringsværdig, og husenes tænkes bevares i deres nuværende skikkelse.

På denne måde bevares det bedste fra den store virksomhed, der blev startet af fabrikant Vilhelm Pedersen og fik stor betydning for Høng by. Disse frontbygninger vil fortsat kunne benyttes af byens virksomheder. Samtidig bliver der mulighed for nye tidssvarende boliger på de bagvedliggende arealer, hvor virksomhedens produktionshaller stadig findes.

Den fremtidige bebyggelse, på arealet bag virksomhedens kontorbygninger mv. kan evt. udføres som punkthuse placeret i mindre klynger med 50-60 boliger i et åbent parkstrøg.

Kort over udbygningsområde i Svebølle

I den vestlige del af Svebølle, mellem Rugtved og jernbanen, er der i kommuneplanen udlagt et nyt byområde til blandet boligbebyggelse til ca. 150 boliger.

Dette område kunne udvikles som et eksempel på et grønt byområde med tanke for sammenhæng til det åbne landskab, brug af bæredygtige byggematerialer og en bebyggelse med et lavt ressourceforbrug, der placeres i cykelafstand til Svebølle Station. 

Området kan eventuelt omgives med grupper af skovplantninger med varierede skovbryn, der kædes sammen ved lavere plantninger, da det er væsentligt opretholde kigget fra Rugtved landsby til Viskinge Kirke.  Skovplantningerne kan eventuelt kombineres med naturtyper som naturgrundlaget giver afsæt til.