Affald

Luftfoto af jordrensningsanlæg

Kalundborg Kommunes mål for udviklingen på affaldsområdet beskrives, og der opstilles retningslinjer for bl.a. affaldsanlæg, behandling af forurenet jord og andre restprodukter samt forbrændingsanlæg

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • medvirke til, at reducere den samlede miljøbelastning fra affald
  • medvirke til, at nedbringe affaldsmængden til forbrænding og deponering
  • forurenet jord skal håndteres optimalt under hensyntagen til beskyttelsen af grundvandsressourcerne og til arealanvendelsen
  • der skal spares på de primære ressourcer gennem nyttiggørelse af ren og lettere forurenet jord

Retningslinjer

Generelt

4.31.1 Der kan som udgangspunkt ikke lokaliseres deponeringsanlæg, anlæg for biologisk behandling af affald (biogas, kompostering, slambehandlingsanlæg, m.m.), andre affaldsanlæg (som i øvrigt kræver miljøgodkendelse) eller genanvendes slagger fra affaldsforbrænding samt forurenet jord, i områder med væsentlige natur-, kultur-, landskabs- og miljømæssige interesser, med mindre særlige forhold eller andre overordnede hensyn taler herfor.

Afstandskrav til affaldsanlæg

4.31.2 Der må ikke udlægges arealer således at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedennævnte affaldsanlæg bliver mindre end nedenfor anført, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed:

Anlæg Afstandskrav
Deponeringsanlæg 500 m
Biogasanlæg 500 m
Større komposteringsanlæg for husholdningsaffald 500 m
Stationære nedknusningsanlæg 500 m
Andre større komposteringsanlæg 300 m
(inkl. slamkompostering, grenkompostering, m.v.)
Affaldsforbrændingsanlæg og øvrige slambehandlingsanlæg 150 m

Biomasseanlæg

Der henvises til retningslinjer for STØRRE FÆLLES BIOGASANLÆG.

Forurenet jord og restprodukter

4.31.3 Forurenet jord (klasse 3) og kraftigere forurenet jord (klasse 4), jf. de tidligere sjællandske amters "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland" (Sjællandsvejledningen) må som udgangspunkt ikke deponeres eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i områder med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingopslande udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Lettere forurenet jord (klasse 2), jf. samme vejledning, må kun genanvendes, hvis en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt. Sjællandsvejledningen ligger til grund for Kalundborg Kommunes administration af ansøgninger om genanvendelse af jord.

4.31.4 I områder med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingopslande udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser må restprodukter kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder, såfremt en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt eller hvis det sker efter "Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder".

Havnesediment

4.31.5 Havneslam, uddybningsmaterialer og havnesediment, der ikke kan nyttiggøres, skal i videst muligt omfang deponeres tæt ved oprensningsstedet.