Spildevand

Kalundborg kommune er karakteriseret ved en decentral spildevandsstruktur med rensningsanlæg af varierende alder og kvalitet. Industrien i Kalundborg sætter sit præg på Kalundborg Kommune, hvilket har givet Kalundborg Forsyning en mangeårig erfaring med avanceret spildevandsrensning, som stiller krav til moderne spildevandsfaciliteter, især på Kalundborg Centralrenseanlæg. Spildevandsafledningen i Kalundborg Kommune administreres efter den til enhver tid gældende spildevandsplan.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • der ikke sker overløb med spildevand til vandmiljøet
 • der ikke ledes regnvand til renseanlæggene
 • der ikke sker oversvømmelser relateret til kloak
 • alle indsatser løser mere end ét problem
 • sikre udmærket badevandskvalitet ved alle kyster
 • effekt af indsatser dokumenteres
 • klimaindsatser skaber rekreativ værdi
 • regnvandshåndtering skaber mere natur
 • understøtte lokal grundvandsdannelse
 • vejvand håndteres ansvarligt
 • klimaprojekter tilpasser til 100 års-regn.

Retningslinjer

Spildevandsafledningen i Kalundborg Kommune administreres efter den til enhver tid gældende Spildevandsplan.