Erhverv

Luftfoto af fabrik

Det skal fortsat være attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i Kalundborg kommune. Det gælder for såvel store som mellemstore og små virksomheder.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe vækst i erhvervslivet ved at styrke de eksisterende virksomheders evne til produktivitet og værditilvækst
  • tiltrække og udvikle nye virksomheder
  • skabe bedre adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, der styrker virksomhedernes produkt- og procesudvikling
  • tiltrække kvalificeret arbejdskraft
  • øge opkvalificeringen af ledige og beskæftigede målrettet virksomhedernes konkrete behov
  • flere udsatte borgere kommer med i arbejdsfællesskabet
  • udvikle lokale uddannelsesmuligheder, så de er attraktive for unge og imødekommer erhvervslivets rekruttering
  • understøtte at erhverv i landdistrikterne, herunder at landbrug og gartneri har kvalificeret arbejdskraft

Kalundborg kommune er kendetegnet ved et antal meget store, internationalt orienterede industrivirksomheder, lokaliseret i Kalundborg by, hvis betydning rækker langt ud over kommune, region og nation. Kalundborg Havn har, som Sjællands dybvandshavn særlige forudsætninger, der betyder, at havnen kan håndtere skibe med stor dybde og stor last og dermed være lokaliseringsmulighed for større havnebrugende industrier og procesvirksomheder.

I Kalundborg er skabt et særligt miljø, der nærer innovation og etableringen af testfaciliteter (pitstop mellem laboratorium og marked). Det vil sige at Kalundborg kommunes potentiale som stedet hvor demonstrations- og testfaciliteter for nye teknologier placeres og udvikles er stor.

De store virksomheder sætter i høj grad dagsordenen for Kalundborgs fremtidige udvikling. Det er kommunens mål at fastholde og skabe forudsætningerne for nye industrivirksomheder og arbejdspladser. Samtidig ønsker Kalundborg Kommune gennem et tæt samarbejde, at understøtte virksomhedernes udvikling i en bæredygtig retning. Kalundborg Symbiosen er et fremtrædende eksempel herpå.

Kalundborg kommunes øvrige erhvervsliv rummer et bredt spekter af virksomheder, som retter sig mod lokalområdets forsyning, men mange – bl.a. håndværksvirksomheder – har opgaver i hele region Sjælland såvel som hovedstadsområdet. Virksomhederne og skabelsen af flere arbejdspladser er et vigtigt element i kommunens fremtidige udvikling. Derfor skal rammerne for virksomhederne understøttes med erhvervsservice, den nødvendige infrastruktur, adgang til ressourcer og kvalificeret arbejdskraft og viden.

Landbrugserhvervet har fortsat stor betydning i Kalundborg, men samtidig medfører en hastig udvikling i driftsformen, at mange driftsbygninger overflødiggøres og kan give grundlag for nye erhvervstyper i landdistrikterne – under behørig hensyntagen til såvel landbrugsmæssige som natur og -kulturkvaliteter.

Links og dokumenter

> Kalundborg Symbiose