Trafik- og tekniske anlæg

Hovedvej Rute 22

Trafik- og tekniske anlæg generelt

En god infrastruktur er vigtig for at styrke Kalundborg kommune som erhvervs- og bosætningskommune. Den overordnede vejnet – Rute 22 og 23 – samt jernbanenettet administreres dog ikke af kommunen, og her er det vigtigt, at Kommunen gør sine interesser gældende, når der planlægges for disse.

Linjeføringen af en kommende motorvej mellem Regstrup og Kalundborg er fastlagt efter en VVM-redegørelse i 2012 og udbygningen bestod af tre etaper. Første etape af Kalundborgmotorvejen blev indviet august 2013. Den 2. etape, en strækning syd om Regstrup med tilslutning til Skovvejen ved Dramstrup, blev indviet september 2019. Den 3. og sidste etape, færdiggørelsen af motorvejen helt til Kalundborg fra Regstrup, indgår som en del af regeringens infrastrukturplan (Danmark frem mod 2035) i foråret 2021. Færdiggørelsen af kalundborgmotorvejen er af væsentlig betydning for håndteringen af den fremtidige trafikvækst i området og vil være med til at udvikle det nordvestsjællandske område og styrke muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Motorvejen vil desuden have betydning for Kalundborg Havn, der er et vigtigt vækstcenter på Sjælland. Især med rederiet A.P. Møller - Mærsks flytning af hele sin container-virksomhed i København til Kalundborg i marts 2021, vil Kalundborg Havn fremover blive knudepunktet for al containertrafik i Østdanmark.

Kalundborgmotorvejens 3. etape indebærer en udbygning af den eksisterende ca. 20 km lange strækning mellem Regstrup og Svebølle til motorvej samt anlæg af en ny ca. 10 km lang motorvej mellem Svebølle og Kalundborg. Med færdiggørelsen vil der være motorvej på hele strækningen mellem Kalundborg og København. Igangsættelsen af byggeriet er endnu ikke fastlagt, men forventes påbegyndt inden udgangen af 2024.

Rute 22 mellem Kalundborg, Slagelse og Næstved er et vigtigt regionalt hængsel til de overordnede motorvejskorridorer på Sjælland og kaldes derfor også ”Den sjællandske tværforbindelse”. Strækningen betjener store dele af den lokale og regionale pendler- og erhvervstrafik, og har dermed stor betydning for såvel gods til og fra Kalundborgs virksomheder og havn, som for industriens evne til at kunne få den rette arbejdskraft. Med åbningen af Femern Bælt forbindelsen, vil Rute 22 få øget betydning for trafik fra Vestsjælland mod Tyskland. Med regeringens infrastrukturplan foråret 2021 er der afsat en bevilling til gennemførelse af en forundersøgelse af strækningen mellem Kalundborg og Næstved.

Kalundborg Kommune opretholder de arealreservationer til trafikale anlæg, der er fastlagt i den tidligere Regionplan, bl.a. omfartsvejen om Høng og arealreservationen for dobbeltspor frem til Vipperød.

Ligesom den overordnede infrastruktur på vejnettet er reguleret gennem staten er også højspændingsnettet.

Indsatsområder i planperioden

For de fleste af de emner, der behandles i dette afsnit gælder, at deres igangsættelse foranlediges af andre, fx udbygning af statsveje og jernbane samt opsætning af vindmøller og etablering af anlæg, der kræver VVM-vurdering. Indsatsen er i derfor primært styret af at yde den nødvendige planlægning og støtte for sådanne projekter, når de søges realiseret.

Der vil løbende blive arbejdet for at styrke den trafikale infrastruktur både for transport via vejsystemet og via kollektiv trafik. Dette kan foregå både gennem vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje og gennem dialog med de relevante statslige myndigheder, hvad angår de statslige veje.