Kalundborg Havn

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • understøtte en fortsat udvikling af Kalundborg Havns potentiale og som erhvervshavn. 
  • understøtte en attraktiv byudvikling ved og omkring den nuværende Kalundborg Havn under hensyntagen til havnens udviklingsbehov.
  • Kalundborg Havn er en vækstdynamo, der skaber arbejdspladser og giver erhvervslivet i Kalundborg Kommune adgang til effektiv transport til søs til den rigtige pris.

 

Retningslinjer

2.1.1 For Kalundborg Ny Vesthavn gælder, at:

  1. der skal sikres mulighed for opfyld på søterritoriet til havneanlæg
  2. det samlede havneanlæg udlægges som BYOMRÅDE og overføres til byzone
  3. der i området angivet på kort 2.1.1.a kan etableres færgehavn med tilhørende terminal- og andre anlæg i relation til færgetrafikken. Derudover kan området anvendes til erhvervsformål i form af havnerelaterede erhverv. Virksomheder skal have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen eller havneområdet.
  4. havnen trafikbetjenes ved tilslutning til eksisterende Asnæsvej
  5. der skal sikres etableret en økologisk forbindelse i form af et plantebælte langs områdets afgrænsning mod land
  6. de miljømæssige konsekvenser skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i VVM-redegørelsen med tilhørende Tillæg nr. 25 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012.

Static-map

Kort 2.1.1.a Kalundborg Ny Vesthavn
Delområde I: Færgehavn.
Delområde II: Massegods og havnerelateret erhverv.
Delområde III: Containertrafik.
Delområde IV: Adgangsvejen.

 

Redegørelse

De tre erhvervshavne i Kalundborg

Kalundborg Havn er Danmarks største korneksporthavn og er Sjællands dybvandshavn nr. 1 med en vanddybde på op til 15 meter samt isfri hele året. Med en placering på Vestsjælland lige ud til Storebælt er havnen strategisk godt placeret tæt på den befærdede T-rute, som forbinder Østersøen og Nordsøen. 

Kalundborg Havn udgør sammen med de to private havne, raffinaderiets havn og Asnæsværkets havn ét samlet havnekompleks, hvis samlede godsomsætning er på mere end 10 mio. tons, og hvis anløbsantal er blandt Danmarks største. Kalundborg Havn er en produktionshavn med mange virksomheder, der har deres produktion direkte på havnen. 

Samspillet mellem de tre havne giver en særlig national betydning, som Kalundborg Kommune vil arbejde på at fastholde og understøtte. Den særlige betydning understreges af, at Kalundborg Havn er både lokal havn for Vestsjællands industri og alsidig regional havn for hele Østdanmark. 

Udvikling af Kalundborg Havn

Den unikke position som Sjællands erhvervshavn nummer ét giver Kalundborg havn et helt særligt udviklingspotentiale. Ny Vesthavn er seneste udbygning af Kalundborg Havn. En udbygning der har gjort det muligt at imødekommer den stigende tilgang af skibe med stor dybgang og størrelse og skaber mulighed for håndtering af øget massegodstransport og containertransport. En udvikling der over de kommende år forventes at blive den vigtigste i Østdanmark og samtidig sikre den udvidelse, der er nødvendig for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter havneplads og plads til faciliteter indtil år 2025. 

I den kommende planperiode vil Kommunalbestyrelsen, i samarbejde med Kalundborg Havn, arbejde på en forsat udvikling og udvidelse af havnen. Herunder skal udviklingen medvirke til at tiltrække flere havnerelaterede virksomheder. I den forbindelse bør det overvejes, om der er behov for at forbedre den overordnede infrastruktur til og fra havnen.