Beskyttelsesinteresser

Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens §3, herunder enge, heder, strandenge og overdrev i byzone og sommerhusområder, skal så vidt muligt sikres. Det samme gælder for udpegede økologiske korridorer.

Det skal sikres, at der på arealer tilgrænsende grønne områder, skov og landskabeligt værdifulde arealer, tages særlige hensyn ved udformning af bebyggelse. Herunder bør der stilles krav til områdernes afskærmning med beplantning, byggeriets udformning samt skiltning og belysning.

Lokalplaner for arealer, der er omfattet af fredninger, naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer og kirkeomgivelsesfredninger mv., skal respektere disse bestemmelser.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold

Links og dokumenter

> Naturbeskyttelsesloven